viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S10 / S11 obwodnica Piły i Ujścia

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S10/S11 na odc. Piła - Ujście.

Oddział w Poznaniu

Długość – od 23 do 25,4 km (w zależności od wariantu)

Obecny etap – prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 680 000 tys. zł.

 

Dla przedmiotowego odcinka drogi dotychczas opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), w którym analizowane były 4 warianty przebiegu drogi (warianty: 1, 2 w tym podwariant 2k, 3 i 6). W czerwcu 2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wskazując wariant 6 jako wariant preferowany do realizacji inwestycji. Jednak z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji złożonych materiałów do DŚU, głównie w zakresie wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, zawieszono trwające postępowanie o wydanie DŚU (wrzesień 2019 r.). Obecnie, na początku kwietnia 2020 r., podpisano umowę na opracowanie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (ROŚ) i aktualizację STEŚ, która obejmować będzie prace projektowe nad wariantami nr 1, 2 i 6.

 

I.     Etap w realizacji (planowane terminy):

 • kwiecień 2020 r. – podpisanie umowy z nowym Wykonawcą na wykonanie ROŚ i aktualizację STEŚ;
 • IV kw. 2021 r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU – przyjęcie STEŚ przez KOPI;
 • I kw. 2022 r. - złożenie wniosku o DŚU;
 • III kw. 2022 r. - uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • III kw. 2023 r. - zakończenie etapu KP –zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

 

II.  Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym województwa Wielkopolskiego, w powiatach:

 • pilskim, gmina: Piła, Ujście,
 • chodzieskim, gmina: Chodzież.

Początek wszystkich wariantów trasy drogi ekspresowej S11, przyjęto za węzłem „Piła -Północ”, który stanowi kontynuację przebiegu drogi ekspresowej S10 na odcinku od końca obwodnicy Stargardu do początku obwodnicy Piły wraz z węzłem „Piła - Północ”. Na odcinku od węzła „Piła - Północ” do węzła „Piła - Wschód” projektowany odcinek trasy drogi ekspresowej S11, przebiega wspólnym odcinkiem z trasą drogi ekspresowej S10. W węźle „Piła - Wschód” następuje rozwidlenie trasy dróg ekspresowych S10 i S11. Koniec przedmiotowego odcinka drogi S11 znajduje się za miejscowością Ujście w gminie Chodzież, przy drodze krajowej nr 11, w miejscu połączenia z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S11 „Ujście - Oborniki”.

 

 

Plan orientacyjny

GDDKiA

Podstawowe parametry techniczne:

 • Klasa drogi                                             S
 • Przekrój                                                  2x2
 • Przekrój docelowy                                  2x3
 • Prędkość projektowa Vp                        100 km/h
 • Szerokość jezdni                                    2 x 7,00 m
 • Szerokość jezdni docelowa                    2 x 10,50 m
 • Szerokość pasa awaryjnego                   2 x 2,50 m
 • Docelowa szerokość pasa rozdziału       5,00 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
 • Szerokość pobocza gruntowego             min. 2 x 0,75 m
 • Szerokość korony drogi                          32,50 m
 • Pochylenie skarp                                     1:3 - 1:1,5
 • Kategoria ruchu                                       KR6
 • Obciążenie nawierzchni                          11,5 tony/oś
 • Skrajnia pionowa                                     5,0 m

 

   Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji będącej przedmiotem opracowań projektowych przewiduje się między innymi:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
 • budowę węzłów drogowych,
 • budowę dróg do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego drogi klasy „S”,
 • przebudowę/budowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (m.in. mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, przepusty oraz obiekty pełniące funkcję przejść dla zwierząt),
 • budowę urządzeń i elementów minimalizujących efekt barierowy w odniesieniu do różnych grup zwierząt (przejścia dla zwierząt w tym również nietoperzy, przepusty ekologiczne itp.),
 • budowę obustronnych utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania drogi zlokalizowanych po wewnętrznej stronie ogrodzenia drogi ekspresowej,
 • budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 • budowę przepustów i rur odwodnieniowych pod zjazdami,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory),
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetycznej w tym oddziałującej na środowisko w zakresie hałasu i poziomu natężenia składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego emitowanego przez linie wysokich i najwyższych napięć, teletechnicznej, melioracyjnej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz każdej innej,
 • budowę infrastruktury związanej z drogą, w tym: linii elektroenergetycznych zasilających obiekty i elementy infrastruktury drogowej oraz linii stanowiących integralną część oświetlenia drogowego, sieci wodociągowych, urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i innych,
 • budowę kanału technologicznego dla potrzeb zarządcy drogi (Zamawiającego), który został określony w art. 4 pkt. 15a) ppkt. a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) wraz z budową sieci/linii teletechnicznej (światłowodowej) zlokalizowanej po wewnętrznej stronie ogrodzenia drogi,
 • budowę Systemu Zarządzania Ruchem kompatybilnego i spójnego z KSZR,
 • budowę kanału technologicznego, który został określony w art. 4 pkt. 15a) ppkt. b Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) - lokalizacja wyłącznie poza ogrodzeniem drogi,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie),
 • budowę przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
 • budowę miejsc obsługi podróżnych MOP wraz z pełną wymaganą infrastrukturą techniczną,
 • budowę Obwodu Drogowego

i inne elementy wymagane przepisami prawa.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Przebieg wariantu 1

Początek trasy przyjęto w km 0+000. Droga najpierw odchodzi łukiem prawym, następnie łukiem lewym włączając się tym samym w istniejącą drogę krajową nr 10/11. Od km 1+300 do km 2+300 przebiega śladem istniejącej drogi krajowej nr 10 i nr 11. Na wysokości zakładów Philips Lighting Poland (strona prawa) droga przecina linię kolejową relacji Piła - Złotów - Chojnice, dalej droga przecina drogę powiatową 1177P na Zelgniewo (ul. Kossaka), mijając po lewej stronie zajazd Rębajło. Na dalszym odcinku trasa wariantu 1 wyłącza się z istniejącej obwodnicy i na długości ok. 1,0 km przebiega stycznie do istniejącej zabudowy miasta. Ponowne przekroczenie obiektem inżynierskim nad istniejącą obwodnica m. Piły następuje w km 3+405, skąd trasa wariantu 1 odchodzi od istniejącej drogi w kierunku wschodnim. Na łuku, w miejscu rozplotu dróg S10 i S11 zaprojektowano węzeł "Piła-Wschód", jest to węzeł typu trąbka. Końcowy odcinek S10 od km 4+400 biegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 10, w odległości kilku metrów od drogi krajowej. Długość drogi S10 dla wariantu 3 wynosi 5 498 m. Projektowana droga na całym odcinku wspólnym S10/S11, zaś S10 do końca przecina chronione obszary Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Puszcza nad Gwdą". Za węzłem "Piła-Wschód" droga S11 przebiega śladem istniejącej obwodnicy Piły, dwoma łukami lewym, a później prawym. Od strony zachodniej istniejącego odcinka obwodnicy przewiduje się dobudowę drugiej jezdni. Droga przebiega obiektami inżynierskimi nad drogą krajową nr 10 (ul. Bydgoską), drogą powiatową 1229P Piła - Kaczory (ul. Wawelska), pod linią kolejową Piła - Bydgoszcz, nad linią kolejową nr 354, nad drogą powiatową 1161P oraz przecina rzekę Gwdę. Na tym odcinku przewiduje się likwidację dwóch istniejących węzłów w kształcie ćwierćkoniczyny, które usytuowane są na przecięciu się istniejącego odcinka obwodnicy z ul. Wawelską i Walki Młodych: węzeł "Wawelska" i węzeł "Walki Młodych". Przed rzeką Gwdą droga przecina kolejny raz ulicę Przemysłową, która obecnie jest fragmentem obwodnicy Piły, a do której w przyszłości planuje się podłączenie zachodniej obwodnicy Piły w ciągu drogi wojewódzkiej. W tym miejscu zlokalizowano węzeł "Piła-Południe", w postaci półkoniczyny. Do rzeki droga przebiega przez tereny rolnicze. Przejście przez rzekę obejmuje również w swoim zakresie drogę gminną biegnącą równolegle do rzeki. Po przeprawie na drugą stronę rzeki droga wchodzi w tereny administrowane przez gminę Ujście. Za rzeką trasa lekko skręca w prawo, i omija po stronie zachodniej wieś Byszki. Na długości przejścia Byszek droga ekspresowa przecina drogę gminną w km 11+808 i dzieli zabudowę wsi na dwie części. W dalszym przebiegu droga biegnie równolegle do drogi powiatowej Byszki-Ujście 1160P, przebiega pomiędzy tą drogą a rzeką Gwda. Następne trasa drogi przecina rzekę Noteć. Projektowana przeprawa przez rzekę będzie w formie estakady o długości ok. 520m, poza korytem rzeki będzie obejmowała również dolinę Noteci po stronie południowej. Dalej droga ekspresowa wcina się wykopem w wzgórze morenowe. Głębokość wykopu sięga do 20m, a różnice rzędnych istniejącego terenu przed wzgórzem (dolina rzeki) i na wzgórzu sięgają 50m. W km 15+929 droga przechodzi obiektem inżynierskim nad wąwozem. W km 16+355 zaprojektowano przejście dla dużych zwierząt nad droga ekspresową. Następnie projektowana droga przecina istniejącą drogę krajową, która po przełożeniu będzie równoległa do drogi ekspresowej. Na wysokości miejscowości Nowa Wieś Ujska zaprojektowano węzeł drogowy „Ujście”. Za węzłem zaprojektowano przełożenie drogi powiatowej nr 1175P (Nowa Wieś Ujska - Chrustowo) obiektem inżynierskim nad drogą ekspresową. W dalszym przebiegu droga ekspresowa przebiega łukiem w lewo (R=1800m) przez tereny rolnicze, następnie łukiem w lewo (R=1800m) przez tereny leśne, po czym włącza się do drogi krajowej nr 11 na wysokości powiatu chodzieskiego. Przełożona droga krajowa będzie posiadała przekrój uliczny z przewidzianym ciągiem pieszo-rowerowym.

 

 Przebieg wariantu 2

Początek trasy S10/S11 odchodzi łukiem prawym. Do km 3+400 droga przebiega równolegle do istniejącej obwodnicy północno-wschodniej Piły (DK10/11) w korytarzu o szer. od 100 do 200 m przebiegając kolejno obiektami inżynierskimi nad drogą wojewódzką nr 188, linią kolejową oraz drogą powiatową 1177P. Na tym odcinku trasa projektowanej drogi omija od strony północno-zachodniej stację paliw PKN Orlen oraz zajazd "Rębajło". Na odcinku od km 3+500 do końca trasa drogi ekspresowej odchyla się bardziej na wschód - od istniejącego odcinka obwodnicy. Na łuku w km 4+321 zaprojektowano węzeł „Piła-Wschód". Węzeł zespolony funkcjonuje jako zespół dwóch węzłów. Na rozplocie dróg ekspresowych S10 i S11, zaprojektowano węzeł typu trąbka. Ulica Bydgoska została podłączona do drogi ekspresowej S11 za pomocą węzła półkoniczyna. W obszarze omawianego węzła zaprojektowano drogi zbiorczo-rozprowadzające. Węzeł "Piła-Wschód" posiada wszystkie relacje łączące miasto Piła z drogami ekspresowymi S10 i S11. Koniec projektowanego odcinka drogi ekspresowej S10 przyjęto w km 5+439.95 za węzłem Piła - Wschód w kierunku Bydgoszczy. Końcowy odcinek S10 od km 4+400 biegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 10, w odległości kilku metrów od drogi krajowej. Długość drogi S10 dla wariantu 2 wynosi 5 440 m.

Projektowana droga na całym odcinku wspólnym S10/S11, zaś S10 do końca przecina chronione obszary Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Puszcza nad Gwdą". Droga S11 za węzłem "Piła-Wschód" dalej odchodzi łukiem prawym, przecinając obiektami inżynierskimi drogę powiatową 1229P, linie kolejowe, drogę powiatową 1161P oraz rzekę Gwdę. Za obiektem mostowym nad rzeką Gwdą trasa przechodzi w łuk prawy, w ciągu łuku usytuowany jest obiekt inżynierski nad ul. Przemysłową, a za nim znajduje się węzeł "Piła-Przemysłowa" w km 7+714. Na tym odcinku droga ekspresowa przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 11, która będzie w tym miejscu rozebrana, przełożona i podłączona do ronda z ul. Przemysłową oraz łącznicą węzła "Piła Przemysłowa". Węzeł został zaprojektowany na terenach leśnych nadleśnictwa Zdrojowa Góra za ul. Przemysłową (DK11). Węzeł „Piła-Przemysłowa” jest to węzeł typu „półkoniczyna" łączący drogę ekspresową z ul. Motylewską i ul. Przemysłową. Za węzłem „Piła - Przemysłowa" droga w dalszym ciągu przebiega przez tereny leśne, przecina linię kolejową oraz drogę krajową i skręca w lewo łukiem. Dalej przebieg drogi ekspresowej jest równoległy do przebiegu istniejącej drogi nr 11. Na tym odcinku droga przebiega przez pola uprawne. Na wysokości miejscowości Motylewo zaprojektowano węzeł drogowy „Piła-Południe” w km 11+109 łączący istniejącą drogę nr 11 z planowaną w przyszłości obwodnicą zachodnią Piły.  Za węzłem "Piła-Południe" droga ekspresowa biegnie prosto w kierunku wsi Ługi Ujskiej. W swoim przebiegu budzi tu konflikt społeczny polegający na przecięciu wsi, zbliżeniu do istniejącej zabudowy oraz zajęciu gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i budownictwo jednorodzinne (nastąpiły podziały działek). Za wsią droga odbija łukiem w i biegnie w kierunku rzeki Noteć. Nad rzeką projektuje się most o długości 545m. Następne droga wbija się w wzgórze morenowe i przebiega w wykopie o głębokości około 16m. W km 17+433 i 17+585 droga przecina ulicę Ogrodową i drogę wojewódzką nr 182 w kierunku do Czarnkowa oddzielając osiedle domków jednorodzinnych od reszty miasta. Następnie droga wychodzi z wykopu i na wysokości miejscowości Nowa Wieś Ujska zaprojektowano węzeł drogowy „Ujście”. Węzeł łączy poprzez ronda drogę powiatową do Nowej Wsi Ujskiej z drogą krajowa nr 11 oraz planowaną drogą wojewódzką prowadzącą do Czarnkowa. W dalszym przebiegu droga ekspresowa przebiega przez tereny leśne, po czym włącza się do drogi krajowej nr 11 na wysokości powiatu Chodzieskiego. 

 

UWAGA: W wariancie 2 przewidziano możliwość zastosowania rozwiązania alternatywnego, zmieniającego przebieg w początkowym kilometrażu dróg S10 i S11. Zmiana polega na zastąpienie węzła „Piła Wschód" z typu „trąbka" na węzeł typu „koniczyna" oraz uprzywilejowanie przebiegu S11 względem S10 na węźle.

 

Przebieg dla Wariantu 2K – alternatywnego

Początek trasy odchodzi łukiem prawym. Do km 2+800 droga przebiega równolegle do istniejącej północno-wschodniej obwodnicy Piły (DK10/11) w korytarzu o szer. od 100 do 200m przebiegając kolejno obiektami inżynierskimi nad drogą wojewódzką nr 188 (al. Powstańców Wielkopolskich), linią kolejową relacji Piła - Złotów - Chojnice oraz nad drogą powiatową 1177P na Zelgniewo (ul. Kossaka). Na tym odcinku trasa projektowanej drogi omija od strony północno-zachodniej stację paliw PKN Orlen oraz zajazd „Rębajło". Od km 3+300 trasa przebiega łukiem prawym, w środku łuku zlokalizowany jest węzeł „Piła-Wschód" w km 4+299. Węzeł „Piła-Wschód” zlokalizowano na rozplocie dróg ekspresowych S10 i S11, zaprojektowano węzeł typu koniczyna z jedną łącznicą półbezpośrednią na kierunku Szczecin - Bydgoszcz. W obszarze omawianego węzła zaprojektowano drogi zbiorczo-rozprowadzające. Węzeł „Piła-Wschód" posiada wszystkie relację łączące miasto Piła z drogami ekspresowymi S10 i S11. Koniec projektowanego odcinka drogi ekspresowej S10 przyjęto w km 5+472 za węzłem Piła - Wschód w kierunku Bydgoszczy. Końcowy odcinek S10 od km 4+331 biegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 10, w odległości kilku metrów od drogi krajowej. Długość drogi S10 dla wariantu 2K wynosi 5 364 m. Projektowana droga na całym odcinku wspólnym S10/S11, zaś S10 do samego końca przecina chronione obszary Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza nad Gwdą". Droga S11 za węzłem „Piła-Wschód" dalej odchodzi łukiem prawym, a jej dalszy przebieg jest identyczny jak w Wariancie 2 - podstawowym.

     

Przebieg dla Wariantu 6

Początek trasy przyjęto w km 0+108. Początkowy odcinek odchodzi łukiem prawym. Do km 2+800 droga przebiega równolegle do istniejącej północno-wschodniej obwodnicy Piły (DK10/11) w korytarzu o szer. od 100 do 200m przebiegając kolejno obiektami inżynierskimi nad drogą wojewódzką nr 188 (al. Powstańców Wielkopolskich), linią kolejową relacji Piła - Złotów - Chojnice oraz nad drogą powiatową 1177P na Zelgniewo (ul. Kossaka). Na tym odcinku trasa projektowanej drogi omija od strony północno-zachodniej stację paliw PKN Orlen oraz zajazd "Rębajło". Od km 3+300 trasa przebiega łukiem prawym, w środku łuku zlokalizowany jest węzeł "Piła-Wschód". Trasa główna drogi ekspresowej S10/S11 w obrębie węzła „Piła Wschód” w km 4+299. Węzeł „Piła-Wschód” zlokalizowano na rozplocie dróg ekspresowych S10 i S11, zaprojektowano węzeł typu koniczyna z jedną łącznicą półbezpośrednią na kierunku Szczecin - Bydgoszcz. W obszarze omawianego węzła zaprojektowano drogi zbiorczo-rozprowadzające. Koniec projektowanego odcinka drogi ekspresowej S10 przyjęto w km 5+472 za węzłem Piła - Wschód w kierunku Bydgoszczy. Końcowy odcinek S10 od km 4+331 biegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 10, w odległości kilku metrów od drogi krajowej. Długość drogi S10 dla wariantu 6 wynosi 5 364 m. Projektowana droga na całym odcinku wspólnym S10/S11, zaś S10 do samego końca przecina chronione obszary Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Puszcza nad Gwdą". Droga S11 za węzłem Piła-Wschód odchodzi łukiem prawym, przecinając obiektami inżynierskimi drogę powiatową 1229P, linie kolejowe, drogę powiatową 1161P, rzekę Gwdę oraz drogę krajową nr11. Na odcinku od km 6+100 do km 7+100 projektowana trasa przebiega równolegle do istniejącej obwodnicy południowej Piły (DK11). Po przecięciu drogi krajowej projektowana droga odchodzi łukiem lewym, przechodząc obiektem inżynierskim nad terenem bazy przeładunkowej i bocznicą kolejową. Za bazą przeładunkową droga przebiega obiektem inżynierskim nad ulicą Przemysłową, za którą projektowana droga przecina ulicę Motylewską. Następnie droga odchodzi łukiem w prawo i biegnie przez tereny leśne nadleśnictwa Zdrojowa Góra w kierunku istniejącej drogi krajowej nr 11 (wylot z Piły). Na terenach leśnych zaprojektowano węzeł „Piła-Przemysłowa” typu "półkoniczyna" łączący drogę ekspresową z ul. Motylewską i ul. Przemysłową. Na wysokości przecięcia z linią kolejową Piła-Ujście oraz z drogą krajową nr 11 droga skręca w lewo. Po przejściu projektowanej drogi na drugą stronę drogi krajowej przebieg drogi ekspresowej jest równoległy do przebiegu istniejącej drogi nr 11. Na tym odcinku droga przebiega przez pola uprawne oraz tereny leśne. Na wysokości miejscowości Motylewo zaprojektowano węzeł drogowy „Piła-Południe” w km 11+070 z drogą łączącą istniejącą drogę nr 11 z planowaną w przyszłości obwodnicą zachodnią Piły w ciągu drogi wojewódzkiej. W dalszym przebiegu droga odchodzi łukiem prawym, przecinając kanał Wałowy Rów, nad którym zaprojektowano obiekt inżynierski pełniący funkcję przejścia dla zwierząt. Następnie S11 przecina drogę gruntową na Motylewo-Ługi Ujskie, po czym przechodzi w łuk lewy i przecina rzekę Gwdę. Dalej droga przebiega przez dolinę rzeki Gwdy i tereny użytkowane rolniczo. Następnie droga biegnie odcinkiem prostym przecinając drogę powiatową nr 1160P oraz rzekę Noteć. Projektowana przeprawa przez rzekę będzie w formie estakady o długości ok. 300m. Dalej droga ekspresowa wcina się wykopem w wzgórze morenowe. Głębokość wykopu sięga do 20m, a różnice rzędnych istniejącego terenu przed wzgórzem (dolina rzeki) i na wzgórzu sięgają 50m. W km 17+258 droga przechodzi obiektem inżynierskim nad wąwozem, w którym mieści się "czerwony" szlak dla pieszych. Od obiektu inżynierskiego droga przebiega łukiem prawym, przecinając istniejącą drogę krajową nr 11. Na wysokości miejscowości Nowa Wieś Ujska zaprojektowano węzeł drogowy „Ujście” w km 18+345. Za węzłem zaprojektowano przełożenie drogi powiatowej nr 1175P obiektem inżynierskim nad drogą ekspresową. W dalszym przebiegu droga ekspresowa przebiega łukiem w lewo przez tereny rolnicze, gdzie zlokalizowano dolne przejście dla zwierząt, następnie droga odchodzi łukiem w lewo przez tereny leśne, po czym włącza się do drogi krajowej nr 11 na wysokości powiatu chodzieskiego. Przełożona droga krajowa będzie posiadała przekrój uliczny z przewidzianym ciągiem pieszo-rowerowym.  

 

Obiekty inżynierskie:

Założono budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej, jak również budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową.

 

Węzły i MOP:

Dla przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej nie przewidziano Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

Przewiduje się powiązanie z układem dróg istniejących:

 • węzeł „Piła Wschód” na rozplocie dróg ekspresowych S10 i S11,
 • węzeł „Piła Przemysłowa” na połączeniu drogi ekspresowej z ul. Motylewską i ul. Przemysłową,
 • węzeł „Piła Południe” na połączeniu z drogą krajową nr 11,
 • węzeł „Ujście” stanowiący funkcję węzła wlotowego do miejscowości Ujście.

 

 

Pozostałe objaśnienia:

ZOPI – Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

KOPI – Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych