viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

DK 45 Obwodnica Praszki

Obwodnica Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45

Długość:              12,788 km

Etapy zrealizowane:

10 października 2016 r.  -   podpisanie umowy na opracowanie "Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz wykonanie elementów Koncepcji Programowej (KP) dla budowy obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45", opracowana przez Konsorcjum firm: COMPLEX PROJEKT SP. z o.o. Biuro projektowo – konsultingowe z Katowic, SWECO ENGINEERING SP. z o.o. z siedzibą w Krakowie

19 lipca 2017 r. -     posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA O/Opole, przyjęcie dokumentacji etapu STEŚ;

31 sierpnia 2017 r.  -   posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, udzielenie rekomendacji dla wariantu 4.3 przebiegu obwodnicy Praszki;

7 marca 2017 r.  -   złożenie wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)

26 lipca 2018 r. -  posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA O/Opole, przyjęcie dokumentacji etapu Koncepcji Programowej (KP);

22 sierpnia 2018 r. - posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, udzielenie rekomendacji wybranym rozwiązaniom projektowym;

09 sierpnia 2018 r.  -   wydanie przez Burmistrza Praszki Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)

16 października 2018 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie Projektuj&Buduj

19 marca 2020r. - złożenie wniosku o ZRID

11 grudnia 2020r. - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

 

Etap w realizacji:

Wykonawca:

           Mostostal Warszawa SA ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

20.05.2019 r –podpisano umowę na Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” 

Wartość umowy : 171 500 097,16 zł

Termin realizacji : 20.05.2019 – 20.11.2022

 

Nadzór:

           INTEGRAL Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 pawilon E, 40-467 Katowice

             10.06.2019 r – podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem dla inwestycji pn.: „ Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”

             Wartość umowy : 5 857 260,00 zł

 

Strona internetowa kontraktu:

http://dk45obwodnicapraszki.pl/

 

Istotne Etapy i elementy opracowanej dokumentacji projektowej:

Etap STEŚ:

- analiza wariantów przebiegu drogi,

- wykonanie pomiarów ruchu oraz opracowanie analizy i prognozy ruchu,

- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych dla wszystkich badanych korytarzy terenowych;

- wykonanie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

- wykonanie studium geologiczno-inżynierskiego i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla wszystkich analizowanych wariantów przebiegu,

- opracowanie części technicznych dokumentacji: drogowej, mostowej, branż uzbrojenia terenu,

- zlecenie i wykonanie oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego dla analizowanych wariantów i ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD),

- zlecenie i wykonanie audytu BRD,

- uzgodnienia i opinie,

- spotkania informacyjno-konsultacje (konsultacje społeczne organizowane przez GDDKiA i projektanta);

- wykonanie analizy ekonomicznej zadania i analizy finansowej;

- wykonanie analizy wielokryterialnej porównania i oceny wariantów przebiegu.

 

Etap KP:

- aktualizacja i opracowanie mapy do celów projektowych (198 ha),

- spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie dojazdów do pól i nieruchomości,

- wykonanie geologicznych badań terenowych (odwierty geologiczne sumarycznej długości ok. 4380 mb, ok. 980 mb sondowań, 20 km badań metodą tomografii elektrooporowej),

- wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu,

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;

- opracowanie części technicznych dokumentacji projektowej: drogowej, mostowej i uzbrojenia terenu.

 

Realizowany przebieg drogi:

Obwodnica Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45 zostanie zlokalizowana w korytarzu terenowym według wariantu 4.3, uznanym według wielokryte­rialnej analizy porównawczej i Raportu o oddziaływaniu na środowisko za wariant najbardziej optymalny. Obwodnica rozpoczyna swój przebieg w śladzie istniejącej drogi krajowej DK42/45, a następnie omija miasto Gorzów Śląski od strony zachodniej przecinając drogę powiatową DP 1907O, drogę gminną nr 100832O, a następnie drogę krajową DK 42/45 prowadzącą ruch z Gorzowa Śląskiego do Praszki. Za przecięciem z DK 42/45 obwodnica zmienia swój przebieg w kierunku wschodnim kierując się po południowej stronie centrum Praszki w stronę DK 42, przecinając rzekę Prosnę, drogę powiatową nr 1916O, drogę gminną nr 100963O. Za przecięciem z DK 42 trasa w wariancie 4.3 kieruje się w stronę Skotnicy, przecinając drogę gminną nr 100918O i omija miejscowość Rozterk od strony wschodniej (przecinając drogę powiatową nr 1911O) zmierzając ku istniejącej drodze krajowej DK 45 za Kowalami. Połączenie z DK 45 następuje w lesie po północnej stronie Kowali.

 

GDDKiA

Mapa orientacyjna z przebiegiem wariantu wskazanego w DŚU:

 

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy Praszki:

 

klasa drogi         

GP

prędkość projektowa

80km/h

szerokość i liczba pasów ruchu 

2x3,5 m=7,0 m

szerokość pasa awaryjnego

brak, obustronne opaski zewnętrzne – 0,5 m

szerokość poboczy gruntowych

min. 1,5 m

skrajnia pionowa

4,90 m

rodzaj i nośność nawierzchni

podatna, 115 kN/oś

kategoria ruchu

– od początku trasy do skrzyżowania nr 3 - KR5

– od skrzyżowania nr 3 do końca opracowania - KR4

 

Obsługa terenu przyległego poprzez istniejącą sieć dróg oraz projektowane drogi dojazdowe.

 

Planowany czas realizacji inwestycji:      lata 2019-2023

 

Obwodnica znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.).