viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2014

Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska

24-11-2014

W listopadzie br. została zakończona praca naukowo-badawcza pt. „Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”.

Praca została zrealizowana przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra Radziszewskiego z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Politechniką Białostocką oraz Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Celem pracy była analiza kierunków rozwoju nowych materiałów, technologii i konstrukcji nawierzchni stosowanych w budownictwie drogowym.

Wnioski z przedstawionego raportu końcowego pracy są niezwykle istotne i dotyczą całej branży drogowej w naszym kraju. Przewidują one kierunki, w których w najbliższych latach oraz w perspektywie 30 lat będzie podążało polskie drogownictwo.

Do ich opracowania posłużyły:

 • wyniki badań foresightowych (metoda Delphi) dotyczących określenia kierunków  rozwoju technologii nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • wszechstronne analizy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do budownictwa drogowego,
 • analizy stanu wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i konstrukcyjnych do stosowania w budowie i utrzymaniu dróg,
 • wyniki badań środowiskowych dotyczących oczekiwań społecznych w zakresie technologii budowy dróg.

W pracy zostały przedstawione zalecenia dotyczące stosowania materiałów, nowych technologii i konstrukcji nawierzchni drogowych spełniających wymagania techniczne i środowiskowe dla nawierzchni podatnych i sztywnych.

 1. Podstawowe zalecenia w zakresie budowy nawierzchni podatnych

Nawierzchnie podatne będą stosowane do budowy większości dróg wszystkich kategorii ruchu i wszystkich klas technicznych.

Zalecane jest:

 • rozwijanie technologii nawierzchni asfaltowych tak, aby zapewnić co najmniej trzydziestoletnią trwałość budowanym nawierzchniom,
 • opracowanie nowych rodzajów lepiszczy asfaltowych  o właściwościach odpowiadających zmiennym warunkom klimatycznym w Polsce,
 • powszechne stosowanie materiałów lokalnych oraz pochodzących z recyklingu jako taniego surowca o wysokiej jakości,
 • do wyższych kategorii ruchu powszechne stosowanie konstrukcji długowiecznych nawierzchni typu „perpetual”.
 1. Podstawowe zalecenia w zakresie nawierzchni sztywnych

Nawierzchnie sztywne (z betonu cementowego) będą stosowane do budowy dróg wyższych kategorii ruchu oraz wyższych klas technicznych.

Zalecane jest:

 • rozwijanie technologii betonu cementowego – tak, aby zapewnić co najmniej trzydziestoletnią i większą trwałość budowanym nawierzchniom,
 • stosowanie technologii betonu cementowego, głównie do budowy dróg autostradowych i ekspresowych,
 • opracowanie i wprowadzenie nowych wymagań w stosunku do kruszyw i spoiw zapewniających wymaganą trwałość nawierzchni z betonu cementowego,
 • stosowanie nowych technologii w celu obniżenia hałasu i poprawienia szorstkości nawierzchni.

Zalecenia w zakresie materiałów, nowych technologii i konstrukcji obejmują również aspekty dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg, badań i rozwoju drogownictwa oraz     edukacji..

 1. Najważniejsze zalecenia dotyczące zadań utrzymaniowych:
 • prowadzenie robót utrzymaniowych dróg wyższych kategorii w formie mikrofrezowania i wykonywania cienkich i szorstkich dywaników,
 • zastąpienie dotychczas stosowanych środków do zimowego utrzymania innymi środkami, które nie będą powodowały korozji chemicznej dróg i obiektów oraz nie będą zanieczyszczały wód gruntowych.
 1. Zalecane działania w sferze prac badawczo-rozwojowych:
 • wypracowywanie rozwiązań prowadzących do poprawy odporności nawierzchni na spękania zmęczeniowe i niskotemperaturowe,
 • opracowanie nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych w zakresie nawierzchni o obniżonym poziomie hałasu i podwyższonej szorstkości,
 • opracowanie nowych rozwiązań nawierzchni budowanych w technologii recyklingu,
 • rozwój technologii nawierzchni „zielonych” posiadających wbudowane systemy bezpieczeństwa oraz umożliwiających odzysk energii.

W podsumowaniu pracy należy stwierdzić:

 • budowa trwałych nawierzchni drogowych w Polsce związana jest z technologiami asfaltowymi i technologiami z betonu cementowego,
 • nawierzchnie betonowe należy  stosować głównie do budowy autostrad i dróg ekspresowych,
 • budowa nawierzchni w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wymaga stosowania materiałów o wysokiej jakości; realizacja tej tezy będzie wymagała zwiększenia nakładów na badania naukowe oraz wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawno-administracyjnych,
 • w celu budowy nawierzchni o długim okresie eksploatacji i przyjaznych dla środowiska należy stosować rozwiązania konstrukcji długowiecznych nawierzchni („perpetual”); realizacja tej tezy wymagać będzie podniesienia jakości wykonawstwa,
 • inwestycje drogowe powinny być realizowane w systemie projektuj-buduj-utrzymuj a wybór zastosowanej technologii powinien być dokonywany na podstawie analizy całkowitych kosztów Life Cycle Analysis (LCA).

Szczegółowe informacje oraz raporty z realizacji poszczególnych etapów pracy znajdują się na stronie w zakładce: Prace naukowo-badawcze zrealizowane w latach 2013-2014. 

Zapraszamy do lektury

 

 

Politechnika Warszawska, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych

pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra Radziszewskiego

 

GDDKiA