viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2014

Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Sanoka

01-10-2014

Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na realizację 7-kilometrowej obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Przetarg prowadzony będzie w trybie przetargu ograniczonego. W pierwszym etapie wykonawcy będą składać wnioski. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin składania wniosków w pierwszym etapie postępowania mija 31 października 2014 r. To już trzecia inwestycja na Podkarpaciu, której realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

 

Procedura przetargowa

 

Wnioski złożone w pierwszym etapie postępowania będą weryfikowane m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określony został w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia w szczególności do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu przetargowym zostaną zaproszeni w drugim etapie do złożenia ofert cenowych. W postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji jakości oraz termin wykonania.

 

Zakres inwestycji

 

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID);
2. Wykonanie robót budowalnych oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie.

Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie projektuj-buduj. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej DK28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z DK84.

Roboty będą obejmować m.in.:
- budowę odcinka drogi klasy GP o długości około 7 km
- budowę skrzyżowań
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia oraz zapewnienia stateczności skarp
- budowę odcinków dróg dojazdowych (wewnętrznych) zapewniających obsługę przyległego terenu
- budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową
- budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego
- budowę oświetlenia drogowego
- wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich
- roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej (urządzenia obce)
- wykonanie urządzeń ochrony środowiska
- wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego
- wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli);
- wycinka istniejącej zieleni

- zagospodarowanie terenu zielenią
- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań