viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiABezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego sprawozdanie za 2013 rok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poza realizacją Programu Budowy  Dróg Krajowych realizuje szereg działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Należą do nich m.in. przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej, (przebudowa skrzyżowań, budowa kładek dla pieszych i zatok autobusowych, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych) budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem i wiele innych.

Poza realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym (kontynuacja budowy nowych odcinków dróg klasy A i S) - w 2013 roku wyremontowanych zostało 246 odcinków dróg o łącznej długości ok. 677 km za kwotę ok. 500 mln zł oraz 68 obiektów mostowych o łącznej długości 4 144,9 mb za kwotę ponad 100 mln zł.

       

Z powodu ograniczonych możliwości budżetu państwa i w konsekwencji braku środków finansowych, GDDKiA nie realizowała w 2013 r. nowych zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy brd na istniejącej sieci dróg krajowych, tym niemniej podjęto szereg działań formalno-organizacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania tego typu, jakie podjęto w GDDKiA w 2013 roku.

 

1. Analiza stanu bezpieczeństwa istniejącej sieci drogowej, w wyniku której zostały zidentyfikowane odcinki dróg charakteryzujące się najwyższym oraz najniższym poziomem bezpieczeństwa brd. Klasyfikacja dróg została przeprowadzona ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci.

Działania te były realizacją znowelizowanej ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych, która zaimplementowała do krajowego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2008/96/WE z dnia
19 listopada 2008 roku w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w 2013 r.

2. Opracowanie instrukcji kontroli stanu brd – pozwalającej na identyfikację zarówno realnych, jak i potencjalnych źródeł zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego.

3. Opracowanie instrukcji stosowania lokalnych ograniczeń prędkości – instrukcja stanowi narzędzie umożliwiające podjęcie decyzji o wprowadzeniu innego niż ustawowy limit prędkości dopuszczalnej w oparciu o określone kryteria - po wykonaniu analizy brd na danym odcinku drogi.

4. Wprowadzenie pilotażowego programu oznakowania – na nowo otwartym 45-kilometrowym odcinku autostrady A1 od węzła Czerniewice do węzła Włocławek Zachód. Węzły drogowe otrzymały oprócz nazwy także numeracje – węzeł nr 12 Czerniewice, nr 13 Ciechocinek, nr 14 Włocławek, nr 15 Włocławek Zachód. Każdy wyjazd z autostrady otrzymał numer odpowiadający numeracji węzła. Na drogowskazach umieszczanych nad jezdnią wprowadzono zmianę dotyczącą umieszczenia strzałek, które należy stosować nad każdym pasem ruchu, tak by w sposób jednoznaczny kierowca mógł odczytać, w jakim kierunku prowadzi zajmowany przez niego pas ruchu. Liczba i usytuowanie strzałek odpowiada przekrojowi drogi. Ponadto na tablicach szlaku drogowego w pierwszym wierszu podana jest informacja o odległości do najbliższego węzła.

 

Oceny brd i Audyty brd w 2013 r.

W celu wyeliminowania z projektów inwestycyjnych rozwiązań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego – w 2013 r. przeprowadzono 142 Audyty brd oraz 3 Oceny brd. 

 

Program Realizacyjny 2013

W ramach realizowanego od 2013 r. Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ubiegłym roku wykonano szereg działań o charakterze organizacyjno-prawnym, edukacyjnym i inżynieryjnym mającym wpływ na poprawę brd na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Do zrealizowanych działań w tym Programie (poza wcześniej wymienionymi) należą m.in.:

  • przegląd i analiza istniejących ograniczeń prędkości. GDDKiA realizując zadania organu zarządzającego ruchem, każdego roku,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, przeprowadza kontrole zarządzanej sieci drogowej co najmniej raz na 6 miesięcy w zakresie prawidłowości zastosowania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach krajowych. W ubiegłym roku szczególny nacisk został położony na weryfikację obowiązujących ograniczeń prędkości na poszczególnych odcinkach dróg krajowych,
  • opracowanie i wdrożenie Planu Działań Ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w którym są zawarte wymagania dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na autostradach płatnych zarządzanych przez  GDDKiA,

 

Opracowano i wdrożono zarządzeniem Generalnego Dyrektora nowe standardy oznakowania i zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym w formie katalogu schematów czasowej organizacji ruchu, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa robót prowadzonych na rogach krajowych przy zachowaniu maksymalnej płynności i bezpieczeństwa ruchu. Katalog został sporządzony na potrzeby jednostek prowadzących roboty drogowe w celu ułatwienia im opracowania projektu czasowej organizacji ruchu przy określonych uwarunkowaniach organizacyjno-technicznych ruchu oraz drogi. 

 

Uzupełniająco do działań inżynieryjnych prowadzonych w 2013 roku przez GDDKiA w ramach realizacji kompleksowego programu bezpieczeństwa drogowego „Drogi zaufania – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych“, prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne w tematyce brd.

 

Kampania informacyjno-edukacyjna zrealizowana w 2013 roku była prowadzona pod hasłem „Zaufajne drogi" skupiając działania komunikacyjne wokół idei "dostosowanie warunków drogowych do potrzeb kierowców". Celem prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych było zrozumienie przez użytkownika drogi zastosowanych lub stosowanych na niej rozwiązań.

 

Grupą docelową działań komunikacyjnych byli wszyscy kierowcy, natomiast najważniejszą cześć grupy stanowili młodzi użytkownicy dróg. Wybrane elementy kampanii zostały skierowane do ludzi, którzy za chwilę zaczną samodzielnie poruszać się po drogach, lub są początkującymi kierowcami o relatywnie niewielkim stażu. Kampania emitowana była w mediach elektronicznych (TV, radio, Internet) oraz w prasie drukowanej (dzienniki ogólnopolskie, tygodniki opinii, a także magazyny motoryzacyjne i branżowe).

 

W ramach programu „Drogi zaufania – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych w październiku 2013 roku, we współpracy z międzynarodową organizacją PIARC zrzeszającą administracje drogowe oraz Bankiem Światowym, GDDKiA zorganizowała IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponad 200 osób z pięciu kontynentów spotkało się w Warszawie, by dyskutować o bezpieczeństwie drogowym.   

 

Ponadto zostały przeprowadzone 3 specjalistyczne seminaria dotyczące problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla osób zajmujących się zawodowo tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym jedno dla dziennikarzy zajmujących się tematyką brd.