viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy

GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy
Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-042/12
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 21.09.2012
Data podpisania aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie: 07.08.2013
Data podpisania aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie: 30.01.2014

Data podpisania aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie: 09.12.2014

Całkowita wartość projektu: 1 190 600 417,40 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 929 020 672 ,37 PLN

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy o długości 45,03 km. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 3 odcinki realizacyjne:
Odcinek I: Syców – Kępno o długości 15,3 km,

Odcinek II: Kępno – Wieruszów o długości 16,6 km,

Odcinek III: Wieruszów – Walichnowy o długości 13,1 km.

 

Inwestycja obejmowała budowę węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (tj. mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt,  dla pieszych), przepustów (w tym pełniących funkcję przejść dla zwierząt), 2 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), łączników, dróg dojazdowych do wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych, dróg publicznych i wewnętrznych w celu obsługi przyległego terenu. Inwestycja uwzględniała także budowę ekranów akustycznych, separatorów, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przygotowanie terenu, przebudowę dróg krajowych, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także monitoring porealizacyjny w zakresie BRD (audyty bezpieczeństwa)  oraz ochrony środowiska (analiza porealizacyjna i monitoring przejść dla zwierząt).

 

W dniu 20.12.2013 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla trasy głównej S8 wraz z całą niezbędną infrastrukturą oraz obiektami inżynierskimi, a w dniu 21.12.2013 r. cały odcinek trasy S8 Syców - Walichnowy został udostępniony do ruchu.

 

Główne cele projektu:
Droga krajowa nr 8 posiada duże znaczenie ponadregionalne i międzynarodowe (na analizowanym odcinku DK8 prowadzi ruch tranzytowy z Polski południowej na wschód i północ), jednakże poprzez liczne powiązania z drogami niższych klas, poza ruchem tranzytowym, obsługuje również ruch lokalny i regionalny. Inwestycja ma na celu usprawnienie przepływu ruchu na analizowanym obszarze, poprzez skierowanie części ruchu (przede wszystkim tranzytu pojazdów ciężkich) z drogi nr 8 na nowo budowaną drogę ekspresową. Jest to kwestia tym istotniejsza, że biorąc pod uwagę prognozowany wzrost natężenia ruchu pojazdów na drodze nastąpić może wyczerpanie jej przepustowości.

 

Budowa drogi ekspresowej S8 zwiększy dostępność komunikacyjną regionu, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników trasy i poprawi bezpieczeństwo ruchu na analizowanym obszarze, skróci czas przejazdu, zwiększy ilość dróg dostosowanych do obciążeń 115 kN/oś, poprawi płynność przejazdu oraz zwiększy przepustowość, zaktywizuje istniejące i planowane tereny inwestycyjne województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego, zapewni rozwój ekonomiczny regionu, poprawi warunki życia mieszkańców, a także podwyższy jakość obsługi podróżnych i turystów. Realizacja inwestycji rozwiąże istniejące problemy komunikacyjne. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej, krajowej i międzynarodowej.

 

Nazwa Projektu: „Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź)

Kontrakt: Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) : Odcinek I Syców – Kępno, długości 15,3 km

 

Opis
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Sieradz – A1 (Łódź), Odcinek I Syców – Kępno od km 54+910 (54+906,82) – do km 70+200.

W ramach niniejszej inwestycji roboty drogowe obejmują następujący zakres:

 • budowa Odcinka I drogi ekspresowej S8, o długości 15,29 km,
 • budowa węzła „Bralin” z fragmentem przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 5601P,
 • budowa odcinków dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających obsługę przyległego terenu,
 • przebudowa drogi krajowej DK 11 na odcinkach dojazdu do wiaduktu WD-9,
 • przebudowa dróg powiatowych Nr 5581P, 5601P, 5600P, 5678P na odcinkach dojazdów do wiaduktów,
 • przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 843530P, 857010P, 859687P, 859681P, 859694P, 859690P, 859665P na odcinkach dojazdów do wiaduktów oraz w poziomie terenu,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie drogi ekspresowej S8).

Plan sytuacyjny

GDDKiA 

 

Projekt obejmuje następujące roboty podstawowe:
- prace przygotowawcze,
- roboty drogowe - obejmują:
• budowa drogi ekspresowej o długości 15,29 km wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz urządzeniami ochrony środowiska,
• budowa węzła „Bralin” z droga powiatową nr 5601P,
• przebudowa 4 dróg powiatowych,
• przebudowa 7 dróg gminnych,,
• budowa dróg wewnętrznych,
• przepusty drogowe,
• 6 przejść dla dużych zwierząt,
• przejścia dla płazów,
• 1 przejście dla małych zwierząt;
o roboty mostowe - obejmują:
• budowę8 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową,
• budowę 1 wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej,
• budowę 2 mostów w ciągu drogi ekspresowej,
• budowę 5 przejść dla zwierząt dużych pod drogą ekspresową,
o roboty przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej - obejmują:
• przebudowa urządzeń hydrologicznych i melioracyjnych,
• przebudowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
• przebudowa linii elektroenergetycznych, średniego oraz niskiego napięcia,
• przebudowa linii energetycznych wysokiego napięcia,
• przebudowa linii telekomunikacyjnych,
• przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia,
• przebudowa sieci wodociągowych,
o Parametry techniczne

Droga ekspresowa S8
o Klasa techniczna drogi - S
o prędkość projektowa - 100 km/h
o prędkość miarodajna - 110 km/h
o kategoria ruchu - KR6
o skrajnia pionowa - min. 4,70 m
o ilość jezdni - 2
o szerokość jezdni w etapie I - 2 x 3.50 m
o szerokość jezdni w etapie II - 3 x 3,50 m
o szerokość pasów awaryjnych - 2.50 m
o szerokość opasek wewnętrznych - 0.50 m
o szerokość pasa dzielącego w etapie I (z opaskami) - 12,0 m
o szerokość pasa dzielącego w etapie II (z opaskami) - 5,0 m
o pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - 2,5%
o szerokość poboczy gruntowych:
- bez barier - 1,25 m
- z barierami - 1,80 m
- z barierami i latarniami - 2,30 m

 

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

1. Roboty budowlane

 • Data podpisania umowy:  28.12.2011 r.
 • Wartość Projektu:   324 986 727,59 PLN
 • Kontrakt Nr:    Op-R-2-/42-418-21/10/11
 • Data zakończenia:   25.11.2013 r.
 • Wykonawca:  Konsorcjum:
  1) Mota-Engil Central Europe S.A.- lider
  2) Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A.- partner

2. Zarządzanie i nadzór
Przedmiot kontraktu: „Zarządzanie kontraktami p.n.:
1) Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz -A1(Łódź), odcinek I: Syców - Kępno, długości 15,3km,
2) Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz -A1(Łódź), odcinek II: Kępno - Wieruszów, długości 16,6km,
3) Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz -A1(Łódź), odcinek III: Wieruszów - Walichnowy, długości 13,1km,
w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót,

 • Data podpisania umowy:    21.12.2011 r.
 • Kontrakt Nr:      R-2/36-417-10/2011
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:   1) Drogowa Trasa Średnicowa S.A. - lider
  2) Integral Sp. z o. o. - partner
 • Wartość:     12 453 368,24 zł brutto
 • Planowany (szacowany) czas realizacji:  37 miesięcy

Nazwa Projektu: „Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź)

Kontrakt: Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) : Odcinek II Kępno – Wieruszów, długości 16,6 km

 

Opis
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Sieradz – A1 (Łódź), Odcinek II Kępno – Wieruszów od km 70+200 – do km 86+800.


Odcinek II obejmuje następujące roboty podstawowe:
o prace przygotowawcze,
o roboty drogowe - obejmują:
• Droga ekspresowa 16,60 km wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz urządzeniami ochrony środowiska,
• • budowa węzła „Kępno” z nowoprojektowaną DK 11,
• • budowa węzła „Wieruszów” z nowobudowaną łącznikiem Dk8,
• budowa MOP II „Kierzno płn.” i MOP III „Kierzno płd.”,
• przebudowa drogi krajowej DK 8 na odcinku 0,5 km,
• przebudowa 5 dróg powiatowych,
• przebudowa 5 dróg gminnych,
• budowa dróg wewnętrznych,
• przepusty drogowe,
• 5 przejścia dla dużych zwierząt,
• przejścia dla średnich zwierząt,
• przejścia dla płazów,
• przejścia dla małych zwierząt;
o roboty mostowe - obejmują:
• budowę 5 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową,
• budowa 6 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej,
• budowę 1 wiaduktu nad linią kolejową,
• budowę 2 przejść ekologicznych stanowiących przejścia dla dużych zwierząt,
• budowę 2 przejść dla zwierząt dużych pod drogą ekspresową,
• budowę jednego przejścia podziemnego pomiędzy MOP,
• budowę 1 mostu w ciągu łącznika S8 – DK8 stanowiący przejście podziemne dla dużych zwierząt;
o roboty przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej - obejmują:
• przebudowa urządzeń hydrologicznych i melioracyjnych,
• przebudowa urządzeń kolejowych,
• przebudowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
• przebudowa linii elektroenergetycznych, średniego oraz niskiego napięcia,
• przebudowa linii telekomunikacyjnych,
• przebudowa sieci wodociągowych.
W ramach odcinka II, roboty drogowe obejmują następujący zakres:
o droga ekspresowa S8 długości 16,6 km,
o węzeł „Kępno”,
o węzeł „Wieruszów” z łącznikiem do drogi krajowej nr 8 długości 1,6 km
i skrzyżowaniem na tej drodze,
o przebudowa sieci dróg krajowych (DK-8 w rejonie skrzyżowania w Wieruszowie)
o długości 0,5 km,
o przebudowa sieci dróg powiatowych (łącznie 5 dróg, z czego 3 dojazdy do wiaduktów) o łącznej długości 2,9 km,
o przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych (łącznie 5 dróg, z czego 1 dojazd do wiaduktu) o łącznej długości 1,8 km,
o budowa dróg wewnętrznych o łącznej długości 18,2 km, z czego 4,9km o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej), a pozostałe o nawierzchni ulepszonej, nieutwardzonej (żwirowej),
o miejsca obsługi podróżnych MOP II „Kierzno płn.” i MOP III „Kierzno płd.” w zakresie dróg manewrowych oraz parkingów i różnego typu stanowisk dla pojazdów
o obiekty inżynierskie w ilości 18 sztuk w tym:
- 12 obiektów w ciągu S8 z czego:
- 1 wiadukt nad linią kolejową,
- 6 wiaduktów nad drogami (1 wiadukt stanowi jednocześnie przejście ekologiczne dla dużych zwierząt),
- 2 mosty stanowiące jednocześnie przejścia ekologiczne dla dużych zwierząt,
- 2 przejścia ekologiczne (1 dla dużych i 1 dla średnich zwierząt),
- 1 przejście podziemne dla pieszych pomiędzy MOP,
- 1 most w ciągu łącznika S8 - DK8 stanowiący jednocześnie przejście podziemne dla dużych zwierząt,
- 5 wiaduktów nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych.
Plan sytuacyjny

 GDDKiA 

 

Parametry techniczne

Droga ekspresowa S8 oraz droga łącznicowa S11:
o klasa techniczna - S,
o prędkość projektowa - 100 km/h,
o kategoria ruchu - KR6,
o skrajnia pionowa - 4,70 m,
o ilość jezdni - 2,
o szerokość jezdni w etapie I - 2 x 3,50 m,
o szerokość jezdni w etapie II - 3 x 3,50 m,
o szerokość pasów awaryjnych - 2,50 m,
o szerokość pasa dzielącego w etapie I - 12,00 m (w tym opaski wewnętrzne 2x0,50 m),
o szerokość pasa dzielącego w etapie II - 5,00 m (w tym opaski wewnętrzne 2x0,50 m),
o pochylenie poprzeczne jezdni - 2,5%,
o szerokość poboczy gruntowych
- bez barier - 1,25 m,
- z barierami - 1,80 m,
- z barierami i latarniami - 2,30 m.
Konstrukcja nawierzchni

Droga ekspresowa S8, droga łącznicowa S11, drogi zbiorczo – rozprowadzające, łącznice węzłów, łącznik S8 – DK8, skrzyżowanie w Wieruszowie oraz drogi manewrowe na MOP II
i MOP III:
- warstwa ścieralna: mieszanka grysowo – mastyksowa (SMA 11) grub. 4 cm,
- warstwa wiążąca: beton asfaltowy o wysokim module sztywności (AC WMS 16W)
grub. 8 cm,
- górna warstwa podbudowy: beton asfaltowy o wysokim module sztywności (AC WMS 16P) grub. 15cm,
- dolna warstwa podbudowy: z mieszanki niezwiązanej 0/45 mm grub. 22 cm,
- sztuczne podłoże: zależne od ukształtowania niwelety drogi i nośności podłoża.


Projekt obejmuje następujące kontrakty:

1. Roboty budowlane

 • Data podpisania umowy:  28.12.2011 r.
 • Wartość Projektu:   527 481 939,94 PLN
 • Kontrakt Nr:    Op-R-2-/43-418-22/10/11
 • Data zakończenia:   25.11.2013 r.
 • Wykonawca:  Konsorcjum:
  1. Mota-Engil Central Europe S.A.- lider
  2. Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A.- partner

2. Zarządzanie i nadzór
Przedmiot kontraktu: „Zarządzanie kontraktami p.n.:
1. Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz -A1(Łódź), odcinek I: Syców - Kępno, długości 15,3km,                                                
2. Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz -A1(Łódź), odcinek II: Kępno - Wieruszów, długości 16,6km,
3. Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz -A1(Łódź), odcinek III: Wieruszów - Walichnowy, długości 13,1km,
w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót,

 • Data podpisania umowy:    21.12.2011 r.
 • Kontrakt Nr:      R-2/36-417-10/2011
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:   1) Drogowa Trasa Średnicowa S.A. - lider
  2) Integral Sp. z o. o. - partner
 • Wartość:     12 453 368,24 zł brutto
 • Planowany (szacowany) czas realizacji:  37 miesięcy

Nazwa Projektu: „Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź)

Kontrakt: Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) : Odcinek III Wieruszów-Walichnowy o długości 13,1 km.

 

Opis
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S8 Syców-Kępno-Sieradz-A1 (Łódź), odcinek Wieruszów-Walichnowy o długości 13,137 km. Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się w km 86+800,00 za węzłem „Wieruszów” i biegnie w całości nowym śladem, po północnej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8 (w odległości od 0,5 do 2,0km), aż do momentu włączenia do projektowanego odcinka węzła Wieluń (dawniej Walichnowy) w km 99+937,00.

 

Projekt obejmuje następujące roboty podstawowe:
o prace przygotowawcze,
o roboty drogowe - obejmują:
• Droga ekspresowa 13,137 km wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz urządzeniami ochrony środowiska,,
• zakres budowy autostrady obejmuje również 2 miejsca obsługi podróżnych typu I „Dziadoki”,
• przebudowa 8 dróg gminnych,
• budowa dróg wewnętrznych,
• przepusty drogowe,
• 2 przejścia dla dużych zwierząt,
• 9 przejść dla płazów,
• 1 przejście dla małych zwierząt;
o roboty mostowe - obejmują:
• budowę 7 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową,
• budowę 1 wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej,
• budowę 2 przejść dla zwierząt dużych na drogą ekspresową;
o roboty przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej - obejmują:
• przebudowa urządzeń hydrologicznych i melioracyjnych,
• przebudowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
• przebudowa linii elektroenergetycznych, średniego oraz niskiego napięcia,
• przebudowa linii telekomunikacyjnych,
• przebudowa sieci telematycznych,
• przebudowa sieci wodociągowych.
 

Podstawowy zakres inwestycji:
o budowę odcinka drogi ekspresowej S8 Wieruszów - Walichnowy, o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas dzielący szerokości 12 m z rezerwą na trzeci pas ruchu, o długości: 13+137 km, kategoria ruchu KR6,
o budowę obiektów inżynierskich, w tym wiaduktu nad przecinaną drogą niższej klasy, wiaduktów wzdłuż przecinanych dróg niższych klas oraz przejazdu gospodarczego,
o budowę jednej pary miejsc obsługi podróżnych: MOP I „Dziadoki” km 90+150,
o budowę równoległych dróg wewnętrznych i publicznych dla obsługi przyległego terenu,
o budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt),
o przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci infrastrukturalnych,
o odwodnienie drogi S8, MOP-ów i pozostałych dróg,
o oświetlenie 2 MOP-ów, odcinków dojazdowych do węzłów Wieruszów i Walichnowy,
o urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
o ogrodzenie drogi ekspresowej S8 na całym odcinku,
o elementy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń.
 

Obiekty inżynierskie
o WD-1 87+349.68 wiadukt drogowy nad S8 droga gminna nr 118170E Kowalówka – Górka Wieruszowska
o WD-2 88+216.38 wiadukt drogowy nad S8 droga gminna nr 118169E Osowa - Chobanin
o PZ-3 89+364.49 konstrukcja podatna z blach falistych nad S8 przejście dla zwierząt dużych
o PG-4 89+718.32 wiadukt drogowy nad S8 przejazd gospodarczy
o WD-5 91+756.45 wiadukt drogowy nad S8 droga gminna nr 118203E Niwiska – Nowy Ochędzyn
o PZ-6 93+110.90 konstrukcja podatna z blach falistych nad S8 przejście dla zwierząt dużych
o WD-7 94+536.36 wiadukt drogowy nad S8 droga powiatowa nr 4175E Galewice – Bolesławiec
o WS-8 96+278.47 wiadukt drogowy w ciągu S8 droga gminna nr 118207E Zdzierczyzna - Gumnisko
o WD-9 97+910.49 wiadukt drogowy nad S8 droga powiatowa nr 4712E Zdzierczyzna – Sokolniki
o WD-10 99+359.13 wiadukt drogowy nad S8 droga gminna nr 118206E Borki Sokolskie – Walichnowy

Plan sytuacyjny

 GDDKiA 


Parametry techniczne

o Klasa drogi S
o Prędkość projektowa Vp = 100 km/h
o Ilość pasów ruchu: 2 x 2(z możliwością poszerzenia do przekroju 2x3)
o Szerokość pasa ruchu 3.5 m
o Szerokość pasa dzielącego 11.00+2x0.50=12.00 m (z rezerwą na 3-ci pas)
Docelowo : 4.00 + 2 x 0.50 = 5.00 m
o Szerokość opaski wewnętrznej 0.50 m
o Szerokość pasów awaryjnych 2.50 m
o Szerokość poboczy nieutwardzonych: 1.25 m
o Pochylenie skarp 1:50, 1:2 i 1:1.5 (w zależności od wysokości skarpy)
o Skrajnia pionowa min. 4.70 m
o Najmniejszy projektowany promień łuku poziomego R = 2 800 m
o Największy projektowany promień łuku poziomego R = 6 000 m
o Najmniejszy projektowany promień łuku pionowego, wypukłego R = 15 000 m
o Najmniejszy projektowany promień łuku pionowego, wklęsłego R = 5 000 m
o Największe projektowane pochylenie niwelety 1.13 %
o Najmniejsze projektowane pochylenie niwelety 0.30 %
o Obciążenie proj. nawierzchni 115 kN/oś
o Obciążenia obiektów w ciągu drogi S8 klasa A
o Szerokość pasa drogowego min. 50.00 m
o Pasy wyłączania i włączania na zjazdach i wjazdach
- szerokość pasa ruchu 3.50 m
- szerokość opaski zewnętrznej 0.50 m
o Długość pasów włączania i wyłączania na węzłach i MOP-ach - zgodnie z rozporządzeniem.

 

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

1. Roboty budowlane

 • Data podpisania umowy:  28.12.2011 r.
 • Wartość Projektu:   233 465 189,00 PLN
 • Kontrakt Nr:    Op-R-2-/44-418-23/10/11
 • Data zakończenia:   25.11.2013 r.
 • Wykonawca:  Konsorcjum:
  1) DRAGADOS S.A.- lider
  2) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.- partner

2. Zarządzanie i nadzór
Przedmiot kontraktu: „Zarządzanie kontraktami p.n.:
1) Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz -A1(Łódź), odcinek I: Syców - Kępno, długości 15,3km,                                                
2) Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz -A1(Łódź), odcinek II: Kępno - Wieruszów, długości 16,6km,
3) Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz -A1(Łódź), odcinek III: Wieruszów - Walichnowy, długości 13,1km,
w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót,

 • Data podpisania umowy:    21.12.2011 r.
 • Kontrakt Nr:      R-2/36-417-10/2011
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:   1) Drogowa Trasa Średnicowa S.A. - lider
  2) Integral Sp. z o. o. - partner
 • Wartość:     12 453 368,24 zł brutto
 • Planowany (szacowany) czas realizacji: 37 miesięcy