viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 8.2

Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. Obwodnica Pabianic

GDDKiA

 


Nazwa Projektu: Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. Obwodnica Pabianic
Nr projektu wg UoD: POIS.08.02.00-00-068/11
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 31.08.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 31.12.2012 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2012
Całkowita wartość projektu: 578 335 389,00
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 443 408 843,54 PLN

 
Opis inwestycji: … Przedmiotem projektu „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic” jest budowa obwodnicy Pabianic w ciągu drogi ekspresowej S-14 oraz drogi krajowej nr 14 bis o długości 15,18 km.  Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego. Obwodnica przebiegać będzie przez granice administracyjne miasta Łódź na granicy z gminą Ksawerów, przez gminę Pabianice oraz gminę Dobroń. Obwodnica Pabianic będzie okalać miasto od północnej i zachodniej strony nie wchodząc w jego granice. Obwodnica jest obiektem liniowym pełniącym funkcje komunikacyjne dla pojazdów samochodowych w powiązaniu z całym układem drogi krajowej nr 14 na odcinku Łowicz – Złoczew. Generalne cele projektu to poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach pomiędzy miastami regionu  i kraju oraz poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu.  Projekt wpisuje się w cele szczegółowe VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizuje także wytyczne 1.1.1 Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, powtórzone w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 – rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej.
 
Zakres projektu obejmuje: m.in.:
- budowę drogi ekspresowej o długości 9,617 km;
- budowę drogi krajowej o długości 5,566 km;
- budowę trzech węzłów drogowych (Rypułtowice, Pabianice, Dobroń);
- budowę 16 obiektów inżynierskich, w tym:
- budowę 1 przejścia dla zwierząt;
- budowę przepustów ( w tym 5 pełniących rolę przejść dla zwierząt);
- budowę łącznic;
- przebudowę istniejących dróg przecinających projektowaną obwodnicę;
- budowę dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy;
- budowę ekranów akustycznych;
- budowę zbiorników retencyjnych;
- wyburzenie budynków kolidujących z projektowaną obwodnicą;
-  budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Główne cele projektu:
Celem ogólnym projektu budowy obwodnicy Pabianic jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez poprawę stanu dróg znajdujących się poza siecią TEN-T, a także podstawowego układu drogowego Polski pomiędzy dużymi miastami.

Cele szczegółowe przedmiotowego projektu obejmują, w szczególności:
•        Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
•        Dostosowanie przekroju drogi do prognozowanego ruchu,
•        Dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapisów rozporządzeń w zakresie warunków technicznych dotyczących dróg publicznych i ich usytuowania oraz obiektów inżynierskich (Dz.U. z  1999r.  Nr 43, poz. 430  z późn. zm.),
•        Rozwiązanie obsługi przyległego terenu, w szczególności poprzez budowę dróg dojazdowych i przebudowę dróg istniejących

 

• Data podpisania umowy: 18.06.2010 r.
• Numer umowy: 4/06/R/2010
• Wykonawca: Konsorcjum firm: 1. Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. (Lider) 2. Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH (Partner) 3. STRABAG Sp. z o.o. (Partner) 4. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (Partner) - (z dniem 30.11.2012 r. Spółka STRABAG Sp. z o.o. jako Spółka przejmująca wstąpiła w wszelkie prawa i obowiązki Spółki Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. /spółka przejmowana/)
• Wartość kontraktu: 517 152 995,64 PLN brutto
• Termin realizacji umowy to 30.11.2011 r.; Prace przewidziane do realizacji zakończono w terminie 31.05.2012 r.; 27.06.2012 r. wystawiono Świadectwo Przejęcia na dzień 31.05.2012 r.; 27.09.2013 r. wystawiono Świadectwo Wykonania na dzień 27.09.2013 r.