viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2011

Zimowe utrzymanie dróg 2011/2012

01-12-2011
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza 17 300 km dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg tj. odśnieżanie i usuwanie śliskości prowadzi 16 oddziałów GDDKiA, których zakres działania obszarowo pokrywa się z granicami poszczególnych województw.
 • Działaniami na drogach kieruje 105 Rejonów i 265 Obwodów Drogowych. Mają one za zadanie m.in. skompletowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie wystarczającej ilości materiałów do zwalczania śliskości (soli, chlorku wapnia) i materiałów uszorstniających, niezbędnych do prowadzenia akcji zimowej, kierowanie akcją zimową i podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Ogółem nad sytuacją na drogach tej zimy będzie czuwać 2147 pługów, 158 pługów wirnikowych, 986 solarek i 121 piaskarek.
 • GDDKiA posiada 223 magazyny soli o łącznej pojemności 238 tys. 750 ton.
  W tym roku powstaje 18 kolejnych magazynów o łącznej pojemności 26 tys. 200 ton.
 • Wzdłuż dróg krajowych ustawiono 1253 km zasłon przeciwśnieżnych.

Jednocześnie GDDKiA modernizuje park maszynowy. Jeszcze w tym roku planowana
jest częściowa wymiana sprzętu do zimowego utrzymania (pługi, solarki).

 • Roboty związane z odśnieżaniem i likwidacją śliskości wykonywane są bezpośrednio przez wykonawców, wyłonionych w drodze przetargów, z którymi oddziały GDDKiA zawarły umowy na utrzymanie całej sieci, w tym również na dostawę materiałów
  i sprzętu, na którym montowane są specjalistyczne urządzenia do zimowego utrzymania dróg, jak pługi odśnieżne, solarki, piaskarki a także równiarki, spycharki, ładowarki wynajęte od wykonawców.
 • W posiadaniu GDDKiA jest 131 pługów wirnikowych, które będą używane
  w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu lub zawiewania dróg (sprzęt interwencyjny). GDDKiA posiada również 70 Unimogów, które ze względu na swoją specyfikę służą do kompleksowego utrzymania dróg oraz są pojazdami interwencyjnymi podczas obfitych opadów śniegu, dzięki możliwości współpracy
  z wysokowydajnym pługiem wirnikowym.
 • Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych w całym kraju przygotowanych
  jest 2 500 pojazdów zimowego utrzymania.
 • W magazynach w całym kraju znajduje się 280 tys. ton soli, 87 ton chlorku wapnia
  i 3,8 tys. ton materiałów poprawiających szorstkość jezdni zimą.

Finansowanie robót zimowego utrzymania

W ostatnim sezonie zimowym tj. 2010/2011 wydatkowano 360,0 mln zł. Planuje się,
że w sezonie zimowym 2011/2012 zostaną wydatkowane środki finansowe w wysokości około 388,0 mln zł.

Materiały do zimowego utrzymania dróg

W sezonie zimowym 2011/2012 planuje się zużyć:

 • 400 000,0 ton soli drogowej
 • 140 600,0 ton materiałów uszorstniających

Standardy utrzymania dróg krajowych w sezonie 2011/2012

Zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sezonie 2011/2012, drogi krajowe utrzymywane
są w n/w standardach:

 • w standardzie II podwyższonym - około 4,0 tys. km
 • w standardzie II - około 10,4 tys. km
 • w standardzie III - około 2,9 tys. km

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego.

Jedynie w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych
z zawiejami i zamieciami, noszących znamiona klęski żywiołowej, mogą zdarzyć
się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

Na potrzeby zimowego utrzymania został opracowany Ramowy harmonogram prac przygotowawczych do zimowego utrzymania dróg (w załączeniu).

 

Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

Prace przygotowawcze do sezonu zimowego rozpoczęły się w kwietniu 2011 r.
a zakończyły się 30 października br. W tym czasie zostały przeprowadzone następujące prace:

1. Ocena wizualna stanu technicznego

 • podczas objazdów dróg dokonywana jest ocena wizualna dróg krajowych pod kątem technicznym (sprawdzony został stan nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających;

2. Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających polegających na:

 • remontach wybojów i ubytków w nawierzchni jezdni i poboczach bitumicznych, uszkodzeń krawędzi jezdni oraz pęknięć nawierzchni;
 • oczyszczeniu i udrożnieniu rowów przydrożnych;
 • dokonano przeglądu zadrzewienia przydrożnego;
 • wykonano przeglądy i remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

Informacje o warunkach ruchu po drogach krajowych 

W centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jak i we wszystkich
jej oddziałach funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), których zadaniem
jest zbieranie z jednostek GDDKiA informacji o stanie dróg i warunkach ruchu (nie tylko w okresie zimowym) oraz informowanie użytkowników dróg i środków masowego przekazu o istniejących warunkach ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Informacje te są umieszczane na naszej stronie internetowej. Obecnie komunikaty o warunkach ruchu wysyłane są do mediów raz dziennie (o godz. 600), po wystąpieniu niekorzystnych warunków zimowych częstotliwość wydawania komunikatów zostanie zwiększona.

Punkty Informacji Drogowej działają 24 godziny na dobę.

GDDKiA dla prawidłowego prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg korzysta
z prognoz pogody dostarczanych przez firmy zajmujące się usługami meteorologicznymi. Dzięki nim GDDKiA otrzymuje pomocną informację o stanie pogody, jak i o ostrzeżeniach o zmianach pogody. Ponadto przy drogach krajowych zainstalowane jest ponad 556 kamer oraz ponad 450 stacji meteorologicznych, z których otrzymywane są następujące dane:

- podgląd na drogi krajowe

- pomiar temperatury i wilgotności powietrza;

- pomiar temperatury nawierzchni;

- pomiar siły i kierunku wiatru

Od 15 listopada 2011 r. na drogach krajowych pracują pojazdy do zimowego utrzymania. Działania mają charakter prewencyjny z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia śliskością.