Liczba gości: 15186
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-17
Zamawiający: Centrala GDDKiA
Przedmiot zamówienia: UWAGA:


UNIEWAŻNIENIE


Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.27.2018.DZ.21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- na stronie internetowej Zamawiającego
- na serwerze GDDKiA FTP
(z przyczyn technicznych na serwerze FTP zostają zamieszczone załączniki do Tomu III SIWZ (OPZ))

DANE SERWERA FTP: ftp://ftp.gddkia.gov.pl
Użytkownik (Login): kszre1_o
Hasło: h3803X_m
Katalog: KSZRD_E1
Pliki: Załącznik 1 – Wykaz specyfikacji technicznych klas wzorcowych modułów wdrożeniowych rozproszonych.zip;
Załącznik 2 – Dokumenty programowe Zamawiającego.zip;
Załącznik 3 – Inwentaryzacja.zip;
Załącznik 9 – Koncepcja architektoniczna CZT i KCZR.zip


Zmiana załączników do OPZ (Tom III SIWZ) udostępniona w trybie rejestracji zmian: Katalog: KSZRD_E1/ZMIANA 21_12_2018/Rejestracja zmian
Pliki:
Załącznik 1 – Wykaz specyfikacji technicznych klas wzorcowych modułów wdrożeniowych rozproszonych.zip;
Załącznik 4 – Wymagania dla systemu centralnego.zip

oraz
Zmiana załączników do OPZ (Tom III SIWZ) udostępniona jako tekst jednolity:
Katalog: KSZRD_E1/ZMIANA 21_12_2018/Teksty jednolite
Pliki:
Załącznik 1 – Wykaz specyfikacji technicznych klas wzorcowych modułów wdrożeniowych rozproszonych.zip;
Załącznik 3 – Inwentaryzacja.zip;
Załącznik 4 – Wymagania dla systemu centralnego.zip
Załącznik 10 – Koncepcja architektoniczna CZT i KCZR.zip

1. Do transmisji danych należy używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. Total Commander, FreeCommander lub inny tego typu) - nie należy używać przeglądarki www
2. Należy uważnie wpisywać hasło, gdyż przy kopiowaniu go do schowka może się zdarzyć, że na końcu znajduje się spacja, która uniemożliwia prawidłowe zalogowanie się do serwera FTP. W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem się do FTP, prosimy kontaktować się bezpośrednio pod numerem telefonu (22) 375-87-94.
Termin składania ofert: 2019-02-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-879 Warszawa ul. Wronia 53
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
przetargidpr2@gddkia.gov.pl drukuj