Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2011


Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie pomocniczych urządzeń kancelaryjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 93/2006 z dnia 04.12.2006 pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) EtapI/1 i I/2" w ramach projektu POIS.06.01.00-00-027/09. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony zabytków drogownictwa w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składania oświadczenia o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzania kontroli ochrony informacji niejawnych w oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wytycznych do działalności obronnej i zarządzenia kryzysowego w 2011 roku.

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru opracowania pod nazwą "Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego" oraz "Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infastruktury" - Etap II - zadania II/1, II/2, II/3, II/4 - prace uzupełniające, zadanie II/5. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie składania oświadczenia o stanie kontroli zarządzczej za rok 2010 w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego w zakresie budowy Autostrady A2 od w. Stryków do w. Konotopa w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przekazywania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

 

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych drogownictwa przewidzianych do objęcia ich militaryzacją.

 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z programem funkcjonalno-użytkowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania zespołu doraźnego do spraw systemu urządzeń łączności alarmowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie przygotowanie i przeprowadzania ćwiczeń zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2011 w GDDKiA.

 

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w GDDKiA, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Krakowie i w Rzeszowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie procedur Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001 w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie pomocniczych urządzeń kancelaryjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrekotra Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składania oświadczenia o stanie kontroli zarządzczej za rok 2010 w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umowami, Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania przeznaczonych do wydania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A2na odcinku Stryków-Konotopa oraz w ciągu obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka-Węzeł Ryczołek, w celu budowy i eksploatacji MOP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do dokonania analizy rozliczeń krajowych środków budżetowych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlikwidowanych w ciągu autostrady A1 na odcinku Toruń-Tuszyn oraz Pyrzowice-Gorzyczki (granica z Czechami), w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objetych umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania GDDKiA w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Podręcznika Procedur Adytu Wewnętrznego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w GDDKiA. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia kontroli wykonywania zadań z zarządzania kryzysowego w GDDKiA.

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie przygotowania i udziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ćwiczeniu działowym pod kryptonimem „Infrastruktura 2011”.

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie opracowania planu ochrony infrastruktury krytycznej w GDDKiA.

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie nadania regulaminu jednostce zmilitaryzowanej Nr 51 z 14.09.2011 w sprawie szkolenia z zarządzania kryzysowego realizowanego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Nr 54 z 20.09.2011 w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w siedzibie stalej i zapasowym miejscu pracy.

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3załącznik 4, załącznik 5

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4, na odcinku Szarów-Korczowa, w celu budowy i eksploatacji miejsc obsługi podróżnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składania oświadczenia o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne w GDDKiA. Tekst zarządzeniazałącznik 1

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia z 30 września 2011 roku w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w centrali GDDKiA.

 

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  30 wrzesnia 2011 roku w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzone w Oddziałach GDDKiA.

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 października 2011 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenie ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX.

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i w Opolu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami, załączniki cz. I, załączniki cz. II

 

Zarządzenie nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie katalogu robót finansowych ze środków na utrzymanie sieci dróg dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 5a, załącznik 5bzałącznik 6, załącznik 7

 

Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2011 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie likwidacji bibliotek w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. obowdnicy Warszawy i Warszawskiego Węzła Drogowego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Białymstoku, Lublinie, Olsztynie i Warszawie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 80 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Opolu, Łodzi  i Poznaniu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 81 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad systemu kontroli zarządczej w GDDKiA. Tekst zarządzenia