Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2021


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie windykacji należności w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie realizacji, przez GDDKiA zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy UE o wartości mniejszej niż 130 tys. zł (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzeń

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg krajowych Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa drogowego. Tekst zarządzenia załącznik, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ewidencji i kontroli blankietów zezwoleń przeznaczonych do wydania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii od III do V. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia nagrody Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za najlepszą pracę dyplomową z obszaru drogownictwa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie postępowania w przypadku nieskutecznej sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznego zarządzania dokumentacją w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji do protokolarnego zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie sposobu wprowadzania procedur nieruchomościowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu standaryzacji wymagań na etapie przygotowania, realizacji, utrzymania i zarządzania tunelami w ramach inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw zatrudnienia w pionie utrzymania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Lublinie i Rzeszowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeglądów gwarancyjnych i procesu realizacji gwarancji jakości lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w zakresie inwestycji drogowych. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wykonania IV edycji strategicznych map hałasu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i Warszawie Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i określenia sposobu wprowadzania dokumentacji tego systemu. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wprowadzania procedur nieruchomościowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 października 2021 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących drogowych obiektów mostowych i przepustów na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie i Rzeszowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Polityki rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia wraz z załącznikami.

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej. Tekst zarządzenia wraz z załącznikiem.

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie sposobu wprowadzania procedur nieruchomościowych. Tekst zarządzenia wraz z załącznikiem.

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych. Tekst zarządzenia z załącznikiem