Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie - III edycja


Prawo unijne Dyrektywą 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku nałożyło na państwa członkowskie obowiązek sporządzania strategicznych map hałasu, który zaimplementowano do prawa polskiego ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018, poz. 799 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ww. ustawy  zarządzający drogą, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Realizując obowiązki wynikające z powyższych przepisów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad cyklicznie opracowuje mapy akustyczne dla dróg krajowych.

 

W związku z zakończeniem kolejnej, już III edycji map akustycznych poniżej udostępnia się mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.

Udostępnieniu podlega część opisowa i cześć graficzna opracowanych map akustycznych:

 

Cześć opisową udostępnia się w formacie *.pdf z podziałem na poszczególne województwa:

 1. dolnośląskie
 2. kujawsko-pomorskie
 3. lubelskie
 4. lubuskie
 5. łódzkie
 6. małopolskie
 7. mazowieckie
 8. opolskie
 9. podkarpackie
 10. podlaskie
 11. pomorskie
 12. śląskie
 13. świętokrzyskie
 14. warmińsko-mazurskie
 15. wielkopolskie
 16. zachodniopomorskie

 

Część graficzna

Udostępnieniu podlegają następujące mapy akustyczne:

 1. Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN
 2. Mapa emisyjna dla wskaźnika LN
 3. Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN
 4. Mapa imisyjna dla wskaźnika LN
 5. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN
 6. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN
 7. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN
 8. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN

 

Cześć graficzna map akustycznych podlega udostępnieniu za pośrednictwem serwisu Geoportal poprzez usługę Web Map Service (WMS) z zapewnieniem możliwości dostępu do poszczególnych map poprzez serwis Geoportal (online), jak również poprzez dostęp z poziomu oprogramowania GIS.

 

W celu uzyskania dostępu do poszczególnych map akustycznych poprzez serwis Geoportal (online) należy na stronie głównej Geoportalu wybrać baner Geoportal Krajowy, następnie na banerze „Zawartość mapy” z zakładki „Serwisy” rozwinąć warstwę „Dane innych instytucji” i dalej rozwinąć warstwę „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad”. Po rozwinięciu będą widoczne wszystkie mapy akustyczne udostępniane poprzez GDDKiA poprzez serwis Geoportal.

Następnie należy dokonać wyboru mapy do wyświetlenia poprzez jej zaznaczenie. Po zaznaczeniu zostanie wczytana mapa dla obszaru całej Polski z widocznymi odcinkami dróg krajowych dla których wykonano mapy akustyczne. W celu obejrzenia zawartości poszczególnych map należy za pomocy udostępnianych poprzez Geoportal narzędzi dokonać przybliżenia do danego odcinak drogi. Przy czym pełna widoczność zawartości poszczególnych map zostanie osiągnięta przy skali 1: 10000.

 

W celu dostępu do map akustycznych z poziomu oprogramowania GIS poniżej zamieszczono adresy usług WMS dla poszczególnych map akustycznych:

 

1. Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_1a_Mapa_emisji_Ldwn/MapServer/WMSServer

2. Mapa emisyjna dla wskaźnika LN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_1b_Mapa_emisji_Ln/MapServer/WMSServer

3. Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_2a_Mapa_imisji_Ldwn_oraz_zagr_spec/MapServer/WMSServer

4. Mapa imisyjna dla wskaźnika LN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_2b_Mapa_imisji_Ln_oraz_zagr_spec/MapServer/WMSServer

5. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_4b_Mapa_ter_zagr_halasem_Ldwn/MapServer/WMSServer

6. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_4a_Mapa_ter_zagr_halasem_Ln/MapServer/WMSServer

7. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_3a_Mapa_wrazliwosci_Ldwn/MapServer/WMSServer

8. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmspub/guest/AK_3b_Mapa_wrazliwosci_Ln/MapServer/WMSServer

 

Uwagi dotyczące udostępnianych map akustycznych należy kierować na adres: mmusiel@gddkia.gov.pl