Liczba gości: 10806
Data wszczęcia postępowania: 2018-03-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania(Rejony)
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania (Rejony):
Zadanie 1 – Rejon w Mińsku Maz.,
Zadanie 2 – Rejon w Mławie,
Zadanie 3 – Rejon w Radomiu,
Zadanie 4 – Rejon w Zwoleniu.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.14.2018
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100)
Zadanie 2 – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100)
Zadanie 3 – 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy zł 00/100)
Zadanie 4 – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Jakość bud – 10% = 10 pkt
Okres gwarancji – 15% = 15 pkt
Norma emisji spalin – 15% = 15 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Monikę Bogusz, tel. 22 209 23 91, fax: 22 810 94 13 email: mbogusz@gddkia.gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-05-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pokój 729
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 18.05.2018R.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia,
iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zad. 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zad. 1 - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki; ALTOR Sp. z o.o., ul Klejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Zad. 2 - Postepowanie unieważnione
Zad. 3 - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Beata Rosa, ul. Wodna 5F, 05-250 Słupno (Lider); P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Karwowo (Partner)
Zad. 4 - PLANETA Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Cena: Zad. 1 - 48 401 504,34 zł
Zad. 2 - Postepowanie unieważnione
Zad. 3 - 67 725 641,25 zł
Zad. 4 - 43 052 850,87 zł
Data udzielenia zamówienia: Zad. 1 - 10.08.2018
Zad. 2 - Postepowanie unieważnione
Zad. 3 - 16.08.2018
Zad. 4 - 06.11.2018
Liczba otrzymanych ofert: Zad. 1 - 3
Zad. 2 - 4
Zad. 3 - 3
Zad. 4 - 6
Oferta z najniższą ceną: Zad. 1 - 48 401 504,34
Zad. 2 - 44 402 701,11
Zad. 3 - 67 725 641,25
Zad. 4 - 43 052 850,87
Oferta z najwyższa ceną: Zad. 1 - 57 596 713,94
Zad. 2 - 57 228 721,96
Zad. 3 - 68 380 679,04
Zad. 4 - 57 823 656,69
mbogusz@gddkia.gov.pl drukuj