viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAprzepisy

10-05-2006

przepisy


WARUNKI LOKALIZOWANIA REKLAM W OBRĘBIE DRÓG KRAJOWYCH


 


 Umieszczanie reklam w terenie niezabudowanym


 


W ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 204 poz. 2086 z 2004r.
z późniejszymi zmianami)


·         Art. 39 ust.1 p.5 - zabrania umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów,


·         Art. 43 ust.1 - określa odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, w jakich powinny być lokalizowane obiekty budowlane – dla dróg krajowych, jakimi administruje tut. Oddział – odległość ta wynosi 25m.


 


Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi (Dz.U. nr 33 poz.144 z 1996r.) przepis §42 ust. 2 zakazuje umieszczania na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego reklam, plakatów, a także tablic informacyjnych i innych przedmiotów nie związanych z ruchem drogowym.


 


Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z 2000r) przepis §181 stanowi, że na obiektach inżynierskich nie powinny być zainstalowane reklamy i dekoracje, nie stanowiące elementu plastycznego obiektu lub wyposażenia.


 


 


W ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że:


·         Art.3  pkt. 3) -  budowla to między innymi  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem jak: wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,


·         Art. 30. ust.1 pkt.1) - zgłaszania właściwemu organowi wymaga: wykonywanie robót budowlanych wymienionych w Art.29 ust. 1 pkt. 1-3, pkt. 5-19 i 21; a ust. 2 pkt. 6) brzmi; instalowanie tablic
i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych
do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym
w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.


 


Umieszczenie reklam w terenie zabudowanym.


 


Reklama w pasie drogowym może być umieszczona wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w formie decyzji administracyjnej.


W przypadku wydania zgody tut. Oddział kieruje się niżej podanymi zasadami:


·         Nie należy lokalizować reklam:


-         w obrębie skrzyżowań dróg,


-         jedna obok drugiej - zachować odstępy,


-         tak by zasłaniały znaki drogowe, drogowskazy itd. lub ograniczały prawidłowe ich odczytanie,


-         w sposób ograniczający widoczność na łukach drogi,


-         na barierach i tablicach prowadzących,


-         w odległości bliższej niż 3m od krawędzi jezdni - o ile to możliwe w odległości większej,


-         na słupach oświetleniowych zlokalizowanych w odległości mniejszej niż podana wyżej .


 


·         Tła reklam nie powinny posiadać barw zastrzeżonych dla znaków drogowych: zielony, żółty, niebieski,  tak by odróżniały się od nich.


·         Nie należy lokalizować reklam mniejszych niż 1m2.


·         W przypadku reklam dwustronnych liczymy powierzchnię dwa razy.


·         Reklama, która  znajduje się w pasie drogowym, a mocowana jest poza pasem drogowym też podlega opłatom lub usunięciu.


·         Zawsze przy ustalaniu lokalizacji reklam należy kierować się zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego.


·         Reklamy poza pasem drogowy w terenie zabudowanym są lokalizowane w odległości podanej
w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie reklamy w odległości bliższej może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.