przepisyWARUNKI LOKALIZOWANIA REKLAM W OBRĘBIE DRÓG KRAJOWYCH


 


 Umieszczanie reklam w terenie niezabudowanym


 


W ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 204 poz. 2086 z 2004r.
z późniejszymi zmianami)


·         Art. 39 ust.1 p.5 - zabrania umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów,


·         Art. 43 ust.1 - określa odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, w jakich powinny być lokalizowane obiekty budowlane – dla dróg krajowych, jakimi administruje tut. Oddział – odległość ta wynosi 25m.


 


Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi (Dz.U. nr 33 poz.144 z 1996r.) przepis §42 ust. 2 zakazuje umieszczania na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego reklam, plakatów, a także tablic informacyjnych i innych przedmiotów nie związanych z ruchem drogowym.


 


Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z 2000r) przepis §181 stanowi, że na obiektach inżynierskich nie powinny być zainstalowane reklamy i dekoracje, nie stanowiące elementu plastycznego obiektu lub wyposażenia.


 


 


W ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że:


·         Art.3  pkt. 3) -  budowla to między innymi  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem jak: wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,


·         Art. 30. ust.1 pkt.1) - zgłaszania właściwemu organowi wymaga: wykonywanie robót budowlanych wymienionych w Art.29 ust. 1 pkt. 1-3, pkt. 5-19 i 21; a ust. 2 pkt. 6) brzmi; instalowanie tablic
i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych
do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym
w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.


 


Umieszczenie reklam w terenie zabudowanym.


 


Reklama w pasie drogowym może być umieszczona wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w formie decyzji administracyjnej.


W przypadku wydania zgody tut. Oddział kieruje się niżej podanymi zasadami:


·         Nie należy lokalizować reklam:


-         w obrębie skrzyżowań dróg,


-         jedna obok drugiej - zachować odstępy,


-         tak by zasłaniały znaki drogowe, drogowskazy itd. lub ograniczały prawidłowe ich odczytanie,


-         w sposób ograniczający widoczność na łukach drogi,


-         na barierach i tablicach prowadzących,


-         w odległości bliższej niż 3m od krawędzi jezdni - o ile to możliwe w odległości większej,


-         na słupach oświetleniowych zlokalizowanych w odległości mniejszej niż podana wyżej .


 


·         Tła reklam nie powinny posiadać barw zastrzeżonych dla znaków drogowych: zielony, żółty, niebieski,  tak by odróżniały się od nich.


·         Nie należy lokalizować reklam mniejszych niż 1m2.


·         W przypadku reklam dwustronnych liczymy powierzchnię dwa razy.


·         Reklama, która  znajduje się w pasie drogowym, a mocowana jest poza pasem drogowym też podlega opłatom lub usunięciu.


·         Zawsze przy ustalaniu lokalizacji reklam należy kierować się zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego.


·         Reklamy poza pasem drogowy w terenie zabudowanym są lokalizowane w odległości podanej
w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie reklamy w odległości bliższej może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.