viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAprzepisy

10-05-2006

przepisy

SIECI UZBROJENIA TERENU – OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

 

Ustawa o drogach publicznych ( Dz. U. nr 204 z 2004 roku ze zm. )

 

·                    art.39 ust.3  -  w szczególnie uzasadnionych wypadkach lokalizowanie w pasie drogowym  obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

·                    art.39 ust 3a – inwestor przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego ( przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ).

·                    art.39 ust.5 – jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi:

-               zarządca drogi  w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych urządzenia,

-               właściciel urządzenia lub obiektu  w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia albo na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie.

·                    art.42 ust.1  - zabrania się umieszczania nadziemnych  urządzeń  liniowych  wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5m od granicy pasa, z zastrzeżeniem ust.2 i 3

        ust.2 – w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska umieszczenie urządzenia w odległości mniejszej może nastąpić za zgoda zarządcy drogi,

           ust.3 – urządzenia mogą być umieszczane na warunkach określonych przez zarządcę drogi :

1.      na obszarach  narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości
 - na krawędzi korony drogi,

2.      na terenach górskich , zalesionych i w parkach narodowych – w pasie drogowym poza koroną drogi – na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą.

·                    art.43 ust.1 – obiekty budowlane przy drodze krajowej powinny być usytuowane w odległości  10 m na terenie zabudowy i 25 m poza terenem zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni,

·                    art.43 ust. 2  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż  w ust.1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi , wydaną przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy.

 

 

 

 

 

 

Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 207 z 2003 roku ze zm. )

 

·       art.3 pkt 3 budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej architektury - między innymi  sieci techniczne , sieci uzbrojenia terenu,

- urządzenie techniczne

·       art.29 pozwolenia na budowę nie wymaga :

-budowa przyłączy  :  elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,    cieplnych i telekomunikacyjnych; instalacji telekomunikacyjnych

-przebudowa sieci  elektroenergetycznych , wodociągowych,  kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

-remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych

·       art.29a budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- do budowy przyłączy stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- przepisów podanych wyżej nie stosuje się , jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia robót.

 

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

art. 53 ust.4 pkt 9  - Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległej do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  ( Dz.U. nr 129 z 2004 r.)

 

 

 

 

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY WYDAWANIU ZGODY NA UMIESZCZENIE SIECI UZBROJENIA TERENU W PASIE I POZA PASEM DROGOWYM

 

 

 

1.            W przypadku złożenia wniosku do zarządu drogi bez dołączonej decyzji o lokalizacji celu publicznego ( o  warunkach  zabudowy ), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniosek ten zostaje zwrócony wraz z wezwaniem do wystąpienia o wydanie wyżej wymienionej decyzji, a postępowanie zostaje zawieszone. Zawieszenie zostaje wydane w formie postanowienia .

2.            Jeżeli w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego (o warunkach zabudowy ) organ (np.Wójt) wystąpi do zarządu drogi o opinię, to wydawana jest w formie postanowienia na podstawie  art.53 ust.4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku lokalizowania sieci poza pasem drogowym  lub w formie pisma jeżeli dot. sieci lokalizowanych w pasie drogowym.

3.            W przypadku kiedy wnioskodawca posiada decyzję o lokalizacji celu publicznego (o warunkach zabudowy ) lub zaświadczenie o zgodności z planem miejscowym ( wypis z planu zagospodarowania ), zarząd drogi wydaje decyzję ( zezwolenie ) na lokalizowanie sieci w pasie drogowym na podstawie art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych .

4.            Przed wydaniem pozwolenia na budowę zarząd drogi uzgadnia projekt budowlany sieci w części dotyczącej drogi.

5.            Przed rozpoczęciem robót zarząd drogi wydaje decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia oraz nalicza stosowne opłaty.

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SIECI UZBROJENIA TERENU W PASIE DROGOWYM

 

1.    W razie konieczności usunięcia awarii urządzeń nie związanych z obsługą ruchu,   wykonawca niezwłocznie zawiadamia zarządcę drogi o wystąpieniu awarii w pasie drogowym i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa.

2.  Rejon  określa w drodze decyzji administracyjnej warunki zajęcia i ustala wysokość opłat.