System Oceny Stanu Nawierzchni


Systemem SOSN objęte są drogi krajowe o nawierzchni bitumicznej oraz betonowej, przy czym z uwagi na geometrię i warunki ruchowe pomiary w praktyce ograniczane są do odcinków sieci zamiejskiej. Zaznaczyć należy, że system zajmuje się wyłącznie oceną dróg. Nie znajdziemy więc w nim informacji nt. stanu odwodnienia, stanu poboczy czy kondycji obiektów inżynierskich, znajdujących się w ciągu drogi. W Systemie Oceny Stanu Nawierzchni rokrocznie zbierane są dane o następujących cechach eksploatacyjnych nawierzchni:

 • spękaniach oraz częściowo o ugięciach [wstępna ocena nośności],
 • równości podłużnej,
 • głębokości kolein [równości poprzecznej],
 • stanie powierzchni,
 • właściwościach przeciwpoślizgowych [szorstkości].

Poszczególne parametry stanu nawierzchni są wyznaczane na podstawie pomiarów automatycznych i półautomatycznej oceny wizualnej i odnoszone do czterostopniowej klasyfikacji (klasy: A, B, C, D), której znaczenie przedstawia poniższy rysunek.

sosna1.bmp

System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN regulują następujące dokumenty:

 1. Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 19 stycznia 2007 roku (pobierz)
 2. Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, z dnia 4 marca 2002 roku (pobierz)
 3. Strategia realizacji pomiarów dla potrzeb SOSN i SOPO (pobierz)
 4. Wytyczne stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (pobierz)

      5.   Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 29 stycznia 2007 roku (pobierz)

      6.   Wytyczne stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni Betonowych /SOSN-B/ (pobierz)

       7.   Aktualizacja Wytycznych SOSN, związana z wykorzystaniem wyników pomiarów ugięć nawierzchni

Raporty o stanie dróg krajowych

W pierwszym kwartale każdego roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad publikuje raport o stanie technicznym nawierzchni zamiejskiej sieci dróg krajowych. Dane zbierane są dzięki prowadzonym systematycznie pomiarom cech eksploatacyjnych nawierzchni w ramach tzw. Systemu Oceny Stanu Nawierzchni „SOSN”.

 

Kolejne edycję raportów zawierają z reguły rozdziały poświęcone:

 • ocenie jakości nawierzchni dróg krajowych w ostatnim roku,
 • analizie zmian stanu technicznego nawierzchni bitumicznych w ostatnich latach,
 • szacowaniu potrzeb finansowych niezbędnych do przywrócenia ciągów dróg krajowych do stanu pierwotnego,
 • działaniom GDDKiA prowadzących do poprawy stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych,
 • oraz podsumowanie i wnioski.

Kalendarium aktualizacji zasad systemu SOSN - pobierz

Opracowania związane z rozwojem SOSN:

 • opracowanie metodyki sieciowej oceny nośności nawierzchni - pobierz