Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2019


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie szkolenia obronnego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie organizacji Pnktu Informacji Drogowej oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych. Tekst zarządzenia z załącznikami.

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zadań zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2019 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie pełnomocnictw i upoważnień, które mogą być udzielane w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie kontroli przestrzegania warunków umów na budowę i eksploatację albo wyłącznie ekslpoatację autostrad oraz umów dzierżawy miejsc obsługi podróżnych rodzaju II lub III. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie postępowań w przedmiocie lokalizacji lub przebudowy zjazdów. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie systemu Stałego Dyżuru w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szkolenia z zarządzania kryzysowego realziowanego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie okresowego pomiaru ruchu w 2020 r. na drogach krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie Zespołu Standaryzacji Danych i Procedur Nieruchomościowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie pionu ochrony informacji niejawnychw Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie okresowego pomiaru hałasu w 2020 r. na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2019 roku w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii od IV do VII. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi. Tekst zarządzenia, załączniki do zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego". Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie procedury udostępniania informacji w sprawach publicznych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie Komitetu Sterujacego do spraw Programu Budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie określenia stanowisk i funkcji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których zajmowanie lub pełnienie związane jest z dostępem do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 września 2019 roku w sprawie polityki antykorupcyjnej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia  Polityki ochrony sygnalistów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 października 2019 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2019 roku w sprawie wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury udostępniania informacji w sprawach publicznych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 października 2019 roku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Zespołu i Komitetu Monitorującego do przygtowania wzorcowych dokumentów dla projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu i Komitetu Monitorującego do przygotowania wzorcowych dokumentów dla projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji ze spółką GTC S.A. mających na celu zmianę umowy zawartej pomiędzy GTC S.A. a Multiconsult sp. z o.o. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia załącznik