Rozwiązania zamienne w projekcie południowej obwodnicy Olsztyna

Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA Oddział w Olsztynie przyjął, a Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził dokumentację projektową na budowę obwodnicy Olsztyna do realizacji w dwóch zadaniach – koncepcję rozwiązań zamiennych. Obwodnica będzie zawierała rozwiązania drogowe zawarte w wykonanym projekcie budowlanym, skorygowane o elementy zaprojektowane w koncepcji rozwiązań zamiennych.Konieczność opracowania rozwiązań zamiennych dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Olsztyna wynikła z decyzji o podziale budowy na dwa zadania realizacyjne oraz z potrzeby etapowania budowy węzłów planowanej drogi ze względu na dostosowywanie układu miejskiego do połączenie z obwodnicą. Ponadto 5 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Jedną ze zmian wprowadzonych tą uchwałą do załącznika nr 5 Programu było podwyższenie klasy technicznej części obwodnicy Olsztyna na odcinku Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód. Odcinek ten będzie realizowany jako droga ekspresowa S51, co spowodowało konieczność wprowadzenia rozwiązań właściwych dla drogi klasy S.

 

Projekt budowlany i wykonawczy obwodnicy Olsztyna został wykonany przez firmę Arcadis w Warszawie w 2012 r. Dnia 03.06.2013r. została wydana decyzja o zgodzie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie opracowania rozwiązań zamiennych wykonała na zlecenie GDDKiA firma TRAKT z Katowic.

 

Poniżej opis wprowadzonych zmian rozwiązań drogowych w stosunku do zatwierdzonego decyzją ZRID projektu budowlanego:

 

1. Węzeł Olsztvn Zachód (Kudypy) na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z istniejącą dk 16 będzie realizowany etapowo. Etap pierwszy, który rozpocznie się w 2015r. przewiduje budowę skrzyżowania typu rondo turbinowe z wydzieloną relacją skrętną od strony Barczewa.

Węzeł Olsztyn Zachód

 

2. Węzeł Olsztyn Południe na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z istniejącą dk 51. Koncepcja rozwiązań zamiennych zakłada budowę węzła typu koniczyna (WA) zespolonego za pomocą jezdni zbierająco-rozprowadzających wzdłuż S 51 z węzłem typu półkoniczyna z pętlami przyległymi (WB) na przecięciu S-51 z drogą powiatową 1370N.

Węzeł Olsztyn Południe cz.1, Węzeł Olsztyn Południe cz.2, Węzeł Olsztyn Południe cz.3, Węzeł Olsztyn Południe cz.4, Węzeł Olsztyn Południe cz.5

 

3. Węzeł Pieczewo zlokalizowany na przecięciu projektowanej obwodnicy z docelową lokalizacją dk 53. Etap pierwszy zakłada realizację wyłącznie jezdni obwodnicy wraz z obiektem inżynierskim (węzłowym) w ciągu obwodnicy. Pozostałe elementy węzła wraz z połączeniem węzła z istniejącą dk 53 będą realizowane w kolejnym etapie.

Węzeł Olsztyn Pieczewo cz. 1, Węzeł Olsztyn Pieczewo cz. 2, Węzeł Olsztyn Pieczewo cz. 3

 

4. Węzeł Olsztyn Wschód (Klebark). Skrzyżowanie projektowanej obwodnicy z istniejącą dk 16. Pierwotnie został zaprojektowany jako węzeł zespolony za pomocą jezdni zbierająco - rozprowadzających z węzłem stanowiącym połączenie obwodnicy południowej z planowaną północno- wschodnią obwodnicą Olsztyna w ciągu dk 51. W związku z uchyleniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy północno-wschodniej  zrezygnowano z jezdni zbierająco - rozprowadzających wzdłuż obwodnicy. Założono natomiast dwa warianty połączenia obwodnicy z układem miejskim. Projekt budowlany obejmuje budowę wiaduktu nad rondem łączącego węzeł Wschód z ul. Towarową. Dodatkowo zaprojektowano połączenie węzła z rondem. Wariant realizacji połączenia z miastem (jedno lub dwupoziomowe rozwiązanie) uzależniony jest od terminu realizacji przez miasto przedłużenia ul. Towarowej do węzła Wschód.

Węzeł Olsztyn Wschód w.1, Węzeł Olsztyn Wschód w.2

 

5. Zakończenie opracowania za węzłem Olsztyn Wschód (skrócenie o 1,9 km). Rozwiązanie zamienne zakłada rezygnację z budowy węzła Wójtowo 2, zakończenie opracowania w najbliższej możliwej, z uwagi na warunki techniczne, odległości od węzła, rezygnację z jezdni zbierająco - rozprowadzających wraz z dostosowaniem nowo projektowanego układu komunikacyjnego do istniejącej dk 16.

Zakończenie opracowania cz.1, Zakończenie opracowania cz.2, Zakończenie opracowania cz.3

 

Zobacz lokalizację zmian na planach orientacyjnych.