viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2007

Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie - Konferencja Naukowo - Techniczna

29-03-2008
napis I.bmp
13 – 14 września 2007 r. w Nałęczowie odbyła się III Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie”.
Jednym z organizatorów była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. W Konferencji wzięło udział ok. 150 osób. Wśród zaproszonych gości był p. Krzysztof Zaręba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Tematyka Konferencji obejmowała wiele zagadnień z zakresu ochrony środowiska i estetyki na tle planowanych inwestycji drogowych oraz utrzymania istniejącej sieci drogowej, m.in.

• planowanie i projektowanie dróg i ulic z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, harmonii z krajobrazem i estetyki,
• obszary chronione a potrzeby rozwoju sieci drogowej,
• normy, wytyczne Unii Europejskiej i prawodawstwo polskie w racjonalnej ochronie środowiska w otoczeniu dróg i ulic,
• planowanie przestrzenne a kształtowanie układów komunikacyjnych,
• architektura i estetyka obiektów, urządzeń oraz zieleni,
• architektura drogowych obiektów inżynierskich a ich walory estetyczne,
• przykłady pozytywnego i negatywnego wpisania obiektów inżynierskich w krajobraz otoczenia,
• recykling i wykorzystanie materiałów odpadowych,
• badania archeologiczne na etapie budowy i rozbudowy dróg.

Wnioski z Konferencji

1. Wszelkie zmiany przepisów dotyczące procedur ochrony środowiska należy konsultować z GDDKiA oraz samorządami. Termin na formułowanie uwag i propozycji powinien zapewniać możliwość rzetelnego zapoznania się z materiałem, jego analizę, jak również konsultacje ze specjalistycznymi biurami projektowymi.

2. Należy możliwie najszybciej ostateczne określić kształt sieci obszarów Natura2000.

3. Trzeba przeprowadzić szczegółową inwentaryzację obszarów Natura 2000 pod kątem oceny ilościowej i jakościowej gatunków i siedlisk, dla których ochrony obszar został wyznaczony oraz opracować plany ochrony. Wszystkie te dane powinny zostać przez Ministra Środowiska udostępnione wszystkim zainteresowanym.

4. Proces projektowania dróg powinien uwzględniać poza aspektami techniczno-ekonomicznymi również aspekty estetyczne.

5. W ramach studiów na specjalnościach drogowych i mostowych powinno wprowadzać się przedmioty związane z estetyką dróg i obiektów mostowych
z uwzględnieniem ich formy przestrzennej i kolorystyki oraz umiejętności wkomponowania w krajobraz.

6. Należy prowadzić dalsze prace nad opracowaniami wspomagającymi problematykę ochrony środowiska w drogownictwie, takimi jak; dobre praktyki, metodyki, instrukcje, wytyczne itp. Zakres tych opracowań powinien obejmować zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, estetyką, ochroną dóbr kultury oraz konsultacji społecznych.

7. Na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych w zdecydowanie większym stopniu należy wprowadzić technologie z wykorzystaniem materiałów odpadowych.


Patronat honorowy nad Konferencją objęli:
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
- Wojewoda Lubelski

Cykl Konferencji poświęconych ochronie środowiska i poprawie estetyki zapoczątkowany został w 2000 roku w Zamościu.
Wygłoszone podczas Konferencji referaty znalazły się w wydanej publikacji.

P1010796x300.JPG 
Dyrektor lubelskiego Oddziału odczytał list od Dyrektora Generalnego skierowany do uczestników  P1010801x300.JPG 
Prowadzący poszczególne sesje dokonywali podsumowania   P1010873x300.JPG 
Jednym z głoszących referat był prof. J. Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej  P1010761x300.JPG 
Uczestnicy Konferencji chętnie brali udział w dyskusji