Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie - Konferencja Naukowo - Techniczna
napis I.bmp
13 – 14 września 2007 r. w Nałęczowie odbyła się III Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie”.

Jednym z organizatorów była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. W Konferencji wzięło udział ok. 150 osób. Wśród zaproszonych gości był p. Krzysztof Zaręba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Tematyka Konferencji obejmowała wiele zagadnień z zakresu ochrony środowiska i estetyki na tle planowanych inwestycji drogowych oraz utrzymania istniejącej sieci drogowej, m.in.

• planowanie i projektowanie dróg i ulic z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, harmonii z krajobrazem i estetyki,
• obszary chronione a potrzeby rozwoju sieci drogowej,
• normy, wytyczne Unii Europejskiej i prawodawstwo polskie w racjonalnej ochronie środowiska w otoczeniu dróg i ulic,
• planowanie przestrzenne a kształtowanie układów komunikacyjnych,
• architektura i estetyka obiektów, urządzeń oraz zieleni,
• architektura drogowych obiektów inżynierskich a ich walory estetyczne,
• przykłady pozytywnego i negatywnego wpisania obiektów inżynierskich w krajobraz otoczenia,
• recykling i wykorzystanie materiałów odpadowych,
• badania archeologiczne na etapie budowy i rozbudowy dróg.

Wnioski z Konferencji

1. Wszelkie zmiany przepisów dotyczące procedur ochrony środowiska należy konsultować z GDDKiA oraz samorządami. Termin na formułowanie uwag i propozycji powinien zapewniać możliwość rzetelnego zapoznania się z materiałem, jego analizę, jak również konsultacje ze specjalistycznymi biurami projektowymi.

2. Należy możliwie najszybciej ostateczne określić kształt sieci obszarów Natura2000.

3. Trzeba przeprowadzić szczegółową inwentaryzację obszarów Natura 2000 pod kątem oceny ilościowej i jakościowej gatunków i siedlisk, dla których ochrony obszar został wyznaczony oraz opracować plany ochrony. Wszystkie te dane powinny zostać przez Ministra Środowiska udostępnione wszystkim zainteresowanym.

4. Proces projektowania dróg powinien uwzględniać poza aspektami techniczno-ekonomicznymi również aspekty estetyczne.

5. W ramach studiów na specjalnościach drogowych i mostowych powinno wprowadzać się przedmioty związane z estetyką dróg i obiektów mostowych
z uwzględnieniem ich formy przestrzennej i kolorystyki oraz umiejętności wkomponowania w krajobraz.

6. Należy prowadzić dalsze prace nad opracowaniami wspomagającymi problematykę ochrony środowiska w drogownictwie, takimi jak; dobre praktyki, metodyki, instrukcje, wytyczne itp. Zakres tych opracowań powinien obejmować zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, estetyką, ochroną dóbr kultury oraz konsultacji społecznych.

7. Na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych w zdecydowanie większym stopniu należy wprowadzić technologie z wykorzystaniem materiałów odpadowych.


Patronat honorowy nad Konferencją objęli:
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
- Wojewoda Lubelski

Cykl Konferencji poświęconych ochronie środowiska i poprawie estetyki zapoczątkowany został w 2000 roku w Zamościu.
Wygłoszone podczas Konferencji referaty znalazły się w wydanej publikacji.

P1010796x300.JPG 
Dyrektor lubelskiego Oddziału odczytał list od Dyrektora Generalnego skierowany do uczestników  P1010801x300.JPG 
Prowadzący poszczególne sesje dokonywali podsumowania   P1010873x300.JPG 
Jednym z głoszących referat był prof. J. Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej  P1010761x300.JPG 
Uczestnicy Konferencji chętnie brali udział w dyskusji