viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2007

DK 74 remont

03-04-2008
DK-74.jpg a-14 roboty drogowe.png
Z dniem 24.08.2007 rozpoczynają się prace drogowe na DK Nr 74, odcinek Gorajec Zagroble – Szperówka od km 240+203 do km 242+265,68.
Przebudowywany odcinek położony jest w całości na terenie gminy Radecznica w Powiecie Zamojskim.
Opis Inwestycji
Droga Krajowa nr 74 Annopol – Kraśnik – Janów Lubelski – Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubieszów zaliczana jest do dróg międzyregionalnych i jest jedną z ważniejszych dróg krajowych w powiecie zamojskim. Po wykonaniu planowanej przebudowy nastąpi podniesienie warunków technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z jednoczesnym dostosowaniem jej parametrów do wymagań unijnych. Ponadto w ramach przebudowy drogi planuje się remont skrzyżowań, korekty łuków poziomych i pionowych, utwardzenie istniejących zjazdów i usprawnienie systemu odwodnienia powierzchniowego. Powyższe zmiany wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Sprawny system odwodnienia powierzchniowego drogi wpłynie korzystnie na środowisko naturalne.
Projektowana przebudowa powyższego odcinka drogi obejmie:

- poszerzenie wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 100 KN na oś pojazdu samochodowego poprzez wykonanie głębokiego recyklingu istniejących warstw bitumicznych i ułożenie na tak przygotowanej podbudowie dwóch nowych warstw; wiążącej z betonu asfaltowego
i ścieralnej z SMA
- korekta wysokościowa niwelety drogi poprawiająca jej płynność przebiegu
- przebudowę istniejących przepustów bez zmiany sytuacyjnej ich położenia
- remont skrzyżowań z drogami publicznymi
- korekty łuków poziomych
- utwardzenie istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów o nawierzchni gruntowej
- usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez regulację wysokościową rowów przydrożnych i budowę nowych przepustów rurowych pod zjazdami w miejscach ciągłości rowu przydrożnego
- poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez zaprojektowanie barier energochłonnych w sąsiedztwie obiektów inżynierskich
- odtworzenie i skorygowanie istniejącego oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania poziomego wg technologii grubowarstwowej zgodnie
z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów technicznych istniejącego odcinka DK nr 74 do klasy użytkowej G poprzez poszerzenie jezdni do 7,0 m (6,0 – 6,5 m przez teren zabudowy) i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi. Prędkość projektowa na wyżej wymienionym odcinku drogi wynosi Vp=60 km/h. Wzmocnienie przedmiotowej drogi zaprojektowano w technologii głębokiego recyklingu istniejących warstw bitumicznych wraz z ułożeniem dwóch nowych warstw bitumicznych, w tym ścieralnej z SMA. Wymieniony odcinek DK nr 74 zwymiarowano przy uwzględnieniu kategorii ruchu KR2 (obecna i zarazem docelowa).

Wykonawca robót
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.