DK 74 remont
DK-74.jpg a-14 roboty drogowe.png
Z dniem 24.08.2007 rozpoczynają się prace drogowe na DK Nr 74, odcinek Gorajec Zagroble – Szperówka od km 240+203 do km 242+265,68.
Przebudowywany odcinek położony jest w całości na terenie gminy Radecznica w Powiecie Zamojskim.


Opis Inwestycji
Droga Krajowa nr 74 Annopol – Kraśnik – Janów Lubelski – Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubieszów zaliczana jest do dróg międzyregionalnych i jest jedną z ważniejszych dróg krajowych w powiecie zamojskim. Po wykonaniu planowanej przebudowy nastąpi podniesienie warunków technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z jednoczesnym dostosowaniem jej parametrów do wymagań unijnych. Ponadto w ramach przebudowy drogi planuje się remont skrzyżowań, korekty łuków poziomych i pionowych, utwardzenie istniejących zjazdów i usprawnienie systemu odwodnienia powierzchniowego. Powyższe zmiany wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Sprawny system odwodnienia powierzchniowego drogi wpłynie korzystnie na środowisko naturalne.
Projektowana przebudowa powyższego odcinka drogi obejmie:

- poszerzenie wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 100 KN na oś pojazdu samochodowego poprzez wykonanie głębokiego recyklingu istniejących warstw bitumicznych i ułożenie na tak przygotowanej podbudowie dwóch nowych warstw; wiążącej z betonu asfaltowego
i ścieralnej z SMA
- korekta wysokościowa niwelety drogi poprawiająca jej płynność przebiegu
- przebudowę istniejących przepustów bez zmiany sytuacyjnej ich położenia
- remont skrzyżowań z drogami publicznymi
- korekty łuków poziomych
- utwardzenie istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów o nawierzchni gruntowej
- usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez regulację wysokościową rowów przydrożnych i budowę nowych przepustów rurowych pod zjazdami w miejscach ciągłości rowu przydrożnego
- poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez zaprojektowanie barier energochłonnych w sąsiedztwie obiektów inżynierskich
- odtworzenie i skorygowanie istniejącego oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania poziomego wg technologii grubowarstwowej zgodnie
z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów technicznych istniejącego odcinka DK nr 74 do klasy użytkowej G poprzez poszerzenie jezdni do 7,0 m (6,0 – 6,5 m przez teren zabudowy) i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi. Prędkość projektowa na wyżej wymienionym odcinku drogi wynosi Vp=60 km/h. Wzmocnienie przedmiotowej drogi zaprojektowano w technologii głębokiego recyklingu istniejących warstw bitumicznych wraz z ułożeniem dwóch nowych warstw bitumicznych, w tym ścieralnej z SMA. Wymieniony odcinek DK nr 74 zwymiarowano przy uwzględnieniu kategorii ruchu KR2 (obecna i zarazem docelowa).

Wykonawca robót
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.