Liczba gości: 7170
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA ! SZÓSTA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.:
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – długość odcinka ok. 6,6 km”.
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,8 km”.
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.:
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – długość odcinka ok. 6,6 km”.
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,8 km”.
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km”.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.1.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 58 miesięcy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 82 miesiące z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Zamawiający informuje, że termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych:
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – długość odcinka ok. 6,6 km”.
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,8 km”.
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km”.

Zgodnie z przyjętym w ww. postępowaniu kryterium oceny ofert „Termin realizacji” Zamawiający wymaga, aby termin realizacji był nie dłuższy niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Natomiast najkrótszy termin realizacji wynosi 34 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 80 %
Metodyka – 10%
Zatrudnienie na umowę o pracę – 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - Sebastian Chada tel: +48 22 209 23 62 w sprawach dot. procedury przetargowej;
- Marta Petrynik tel: +48 22 209 24 23 w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 2016-08-26 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, pokój 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee - spółka uproszczona akcyjna), Siedziba: 15-27 Rue Du Port, Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja
Cena: 15 041 670,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 02.08.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 11 857 200,00 zł brutto (oferta odrzucona)
Oferta z najwyższa ceną: 28 805 498,54 zł brutto (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych)
schada@gddkia.gov.pl drukuj