viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Stan przygotowania inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim

17-11-2020

Przygotowujemy dwa duże projekty inwestycyjne dotyczące ciągów komunikacyjnych północnej Polski. Są to prace nad dokumentacją dróg ekspresowych S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk i S5 Ostróda - Nowe Marzy. Przedstawiamy aktualny stan zaawansowania obu projektów.

S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

 

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla S16 złożymy w 2021 roku

20 października br. został zatwierdzony protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w sprawie przyjęcia Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego
z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R etap I) dla budowy drogi ekspresowej S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla tej inwestycji. Pierwotnie planowaliśmy złożyć ten wniosek jeszcze w październiku, jednak konieczność wprowadzenia w materiałach do wniosku o DŚU korekt wynikających z uwag zawartych w protokole KOPI przesuwa ten termin na początek przyszłego roku.

 

Rekomendowany wariant

Główne decyzje w sprawie przyjęcia STEŚ-R i wariantu przebiegu przyszłej drogi zapadły. Komisja postanowiła przyjąć przedłożoną dokumentację oraz zarekomendować do realizacji wariant B. Uzyskał on najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. GDDKiA Droga w rekomendowanym wariancie przebiega na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości 77,47 km.

 

Co zawiera wniosek o DŚU?

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej) zostanie dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko. W tym opracowaniu dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S16 na jakość wód i powietrza oraz w zakresie hałasu, a także zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały w raporcie proponowane rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp.  Na podstawie tego raportu zostanie przeprowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ocena oddziaływania na środowisko.

 

Szczegółowy projekt techniczny kolejnym etapem

Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji środowiskowej oznacza możliwość realizacji drogi w przebiegu wnioskowanym przez inwestora, przy zachowaniu uwarunkowań w zakresie oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, a następnie eksploatacji. Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego realizowanego jako II etap rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R etap II). Projekt techniczny zawiera rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, granice terenu zajmowanego pod inwestycję oraz przedmiary robót i kosztorysy dla kluczowych elementów przedsięwzięcia. Na II etapie STEŚ-R wykonywane są także badania geologiczne dla wskazanego w DŚU przebiegu trasy.  

Temat przygotowania budowy S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk wielokrotnie poruszaliśmy na naszej stronie internetowej:

 

S5 Ostróda - Nowe Marzy

 

Studium korytarzowe

13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn - Ełk) a S5 (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław). Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz dogodne połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej istniejącą drogą S5 z Poznaniem i Wrocławiem. Zanim przejdziemy do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Rozpoczęliśmy od Studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace są już zakończone. Studium korytarzowe jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, którego celem jest wybór wariantu inwestycyjnego, tj. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

 

Cztery korytarze S5

W Studium korytarzowym wskazaliśmy do dalszych analiz cztery korytarze o szerokości kilku kilometrów.

Korytarz 1 (różowy)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, chełmiński. Jego długość to 89,9 km i przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,1 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w nowoprojektowanym węźle Sarnowo. 

Korytarz 2 (zielony)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki, grudziądzki. Jego długość to 90,9 km i również przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,2 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz.

Korytarz 3 (niebieski)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, grudziądzki oraz miasto Grudziądz. Jego długość to 86,9 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Grudziądz.

Korytarz 4 (brązowy)

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 102,2 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 7,2 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Nowe Marzy.

Korytarz 4 - alternatywne zakończenie Korytarza 4 w węźle Warlubie

Obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 99,3 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6,8 mld złotych. Początek korytarza na dowiązaniu do S5 w okolicy miejscowości Wirwajdy (Ostróda), koniec na A1 w istniejącym węźle Warlubie.GDDKiA 

Efekty prac nad Studium korytarzowym przedstawiliśmy zainteresowanym samorządom na spotkaniu 7 października br. Do 7 listopada mogły one przekazywać nam swoje uwagi i opinie na temat prezentowanych korytarzy. Zebrane stanowiska samorządów wraz z naszą opinią przekażemy w najbliższym czasie autorom opracowania. Po uzyskaniu akceptacji dla konkretnego korytarza oraz zapewnieniu finansowania, będziemy mogli ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji w zakresie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i kontynuować nasze prace.

Na temat Studium korytarzowego drogi ekspresowej S5 Ostróda - Nowe Marzy pisaliśmy wielokrotnie na naszej stronie internetowej:

 

Program budowy 100 obwodnic

Na Warmii i Mazurach w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic przygotowywanych jest pięć inwestycji. Są toGDDKiA  obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Cztery z tych zadań znajduje się w fazie przygotowawczej. Dla obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 uzyskaliśmy w październiku br. decyzję środowiskową. Oznacza to, że będziemy mogli przystąpić teraz do prac nad II etapem STEŚ-R. Po unieważnieniu przetargów na dokumentację obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza do Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęły żadne odwołania. Przygotowujemy teraz kolejne przetargi na dokumentację dla tych zadań. Opracowaliśmy już materiały przetargowe i po uzgodnieniu warunków i kryteriów ponownie ogłosimy przetargi. Szczegółowo na temat stanu przygotowania obwodnic pisaliśmy tutaj:

Wczoraj (16 listopada 2020 r.) rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Jeśli nie będzie odwołań, w grudniu będziemy mogli podpisać umowę.

 

Inne zadania w przygotowaniu

Przedstawione powyżej zadania nie są jedynymi, które przygotowujemy do realizacji. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej znajdują się również zadania w zakresie modernizacji istniejącej sieci drogowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostosowanie nośności nawierzchni do 11,5 tony na oś.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 65

Inwestycja polega na rozbudowie siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 o łącznej długości 59,1 km. Celem inwestycji jest dostosowanie nawierzchni drogi do nośności 11,5 t/oś oraz poprawa bezpieczeństwa. Przygotowujemy dokumentację dla następujących odcinków:

 • drogowe przejście graniczne Gołdap - początek obwodnicy Gołdapi,
 • Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka,
 • Olecko - Gąski,
 • Gąski - Ełk,
 • droga krajowa nr 65 w Ełku na ul. Przemysłowej i ul. Grajewskiej,
 • Ełk - Nowa Wieś Ełcka,
 • Nowa Wieś Ełcka - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Przebudowa skrzyżowań na ronda

W celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia płynności ruchu przygotowujemy przebudowę trzech skrzyżowań na ronda. Są to: skrzyżowanie obwodnicy Olecka (DK65) z drogą wojewódzką nr 655 skrzyżowanie drogi krajowej nr 51 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Dywity, skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Rożental.  Dla rond w Olecku i Rożentalu przygotowywane są obecnie projekty budowlane i wykonawcze. Natomiast dokumentacja projektowa ronda koło Dywit jest na ukończeniu. Złożyliśmy już wniosek o wydanie decyzji ZRID. Przetarg na budowę planujemy ogłosić w lutym 2021 roku.

 

Pozostałe odcinki dróg przygotowywane do rozbudowy

Przygotowujemy również dokumentację projektową dla następujących zadań:

 • rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo - Jegłownik,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Dobrym Mieście,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 51 wraz z budową chodnika na odcinku Smolajny - Kosyń,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.