viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAInformacje ogólne

Informacje ogólne

GDDKiA

Laboratorium Drogowe w Olsztynie to jednostka organizacyjna olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, funkcjonująca jako Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe. Jednostka jest elementem wewnętrznego systemu kontroli jakości przy budowie i utrzymaniu dróg. Klientem jest nadzór inwestorski lub komórki organizacyjne GDDKiA. Laboratorium może świadczyć usługi także na inwestycjach drogowych prowadzonych przez inne jednostki na podstawie indywidualnego porozumienia.

 

GDDKiAOd 2012 roku w Laboratorium funkcjonuje system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony uzyskaniem na początku 2014 roku certyfikatu akredytacji o numerze AB 1483 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium jest również członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018 określa wymagania dotyczące właściwego zarządzania jak i kompetencji technicznych dotyczących rodzajów badań wykonywanych przez Laboratorium (warunków lokalowych i środowiskowych, metod badania oraz ich walidacji, wyposażenia laboratorium, odniesienia pomiarów do wzorców jednostek miary, pobierania próbek czy postępowania z obiektami do badań). Norma ISO 17025 oparta jest na systemie jakości zgodnym z normą ISO 9001. Oznacza to, że Laboratorium posiadając certyfikat zgodności z wymaganiami ISO 17025, funkcjonuje w systemie jakości zgodnym z normą ISO 9001.  Wdrożenie i utrzymanie funkcjonującego Systemu Zarządzania Laboratorium stanowi gwarancję jakości wykonywanych badań.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu akredytacji PCA

 

Badania prowadzone przez Laboratorium realizowane są poprzez wyspecjalizowane Zespoły:

 

  • Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

 

GDDKiAZespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych zajmuje się oceną przydatności mieszanek mineralno-asfaltowych  (MMA) do celów drogowych. Kontrolą objęta jest poprawność przygotowania badania typu MMA (merytorycznie oraz praktycznie poprzez wykonanie zarobów laboratoryjnych), właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych przed wbudowaniem oraz analiza zagęszczonych warstw nawierzchni bitumicznych. Zespół ocenia także jakość mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) i lepiszczy asfaltowych oraz wykonuje analizy chemiczne materiałów drogowych.

 

 

  • Betonu i Materiałów Wiążących

 

GDDKiAZespół Betonu i Materiałów Wiążących zajmuje się badaniem betonów cementowych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 oraz PN-88/B-06250. Do zadań zespołu należą również badania prefabrykatów betonowych i kamiennych, spoiw oraz mieszanek związanych hydraulicznie. W ramach badań polowych prowadzona jest kontrola mieszanki betonowej na budowie, jak również odwierty betonu w konstrukcjach i badania nieniszczące betonu.

   

 

 

  • Diagnostyki Nawierzchni

 

GDDKiADo zadań Zespołu Diagnostyki Nawierzchni należy kontrola istniejącej sieci dróg krajowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Badania obejmują pomiary m.in. wskaźnika szorstkości nawierzchni, nośności aparatem FWD, grubości nawierzchni mineralno - asfaltowej za pomocą georadaru, równości podłużnej i poprzecznej profilografem laserowym RSP. Oceniane jest także oznakowanie pionowe i poziome pod kątem współczynnika odblasku, luminancji i chromatyczności.

 

  

  • Gruntów i Geotechniki

 

GDDKiAZespół Gruntów i Geotechniki zajmuje się badaniem gruntów podłoża, materiałów do budowy nasypów, wymiany gruntów oraz podłoża ulepszonego. W obszarze działalności Zespołu istotną część pracy stanowią ponadto badania polowe obejmujące m.in. wiercenia geotechniczne, badania nośności i zagęszczenia podłoża oraz badania podłoża gruntowego metodą georadarową. Zespół weryfikuje poprawność wykonywania robót geologicznych na etapie projektowania, prowadzi kontrole podczas realizacji inwestycji oraz dokonuje ocen warunków gruntowo-wodnych dla dróg istniejących. 

  

 

  • Kruszyw

 

GDDKiAZadaniem Zespołu Kruszyw są szeroko pojęte badania właściwości kruszyw używanych jako materiał do mieszanek mineralno-asfaltowych, do produkcji betonu oraz do mieszanek związanych i niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy lub bezpośrednio do górnych warstw nawierzchni. Wykonywane są również badania soli oraz mieszanek piaskowo-solnych stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg.

 

 

 

Historia Laboratorium Drogowego w Olsztynie