viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAPrzystanki komunikacyjne

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, w odniesieniu do przystanków komunikacyjnych prowadzi działania w oparciu m. in. o ustawę:

- z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) - zgodnie z art. 32 przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, przedsiębiorca powinien uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych z właścicielem tych przystanków lub ich zarządzającym,

- ustawę z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)- zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 3 wymagane jest potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków, dokonane z ich właścicielem lub zarządzającym.

 

Stosowny wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych można złożyć osobiście w siedzibie Oddziału w Olsztynie GDDKiA jak również przesłać drogą pocztową na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Odział w Olsztynie

ul. Warszawska 89

10-083 Olsztyn

 

Wzór wniosku można pobrać w poniższej lokalizacji:

 

WZÓR WNIOSKU  (word)

WZÓR WNIOSKU (pdf)

WZÓR WNIOSKU (rtf)

 

Do wniosku, przedsiębiorca dołącza:

1. Wykaz przystanków na których Wnioskodawca zamierza wykonywać zatrzymywanie, w oparciu o rozkład jazdy (załącznik nr 1).

2. Dwa egzemplarze proponowanego rozkładu jazdy sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r. poz. 451). Jeden z egzemplarzy zostanie potwierdzony i odesłany.

3. Schemat (mapę) połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną.

 

Załącznik nr 1 do powyższego wniosku powinien być wypełniony zgodnie z aktualnym wykazem przystanków komunikacyjnych funkcjonującym na sieci dróg zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie. W związku z przekazaniem Gminom zarządzania częścią przystanków, przed przygotowaniem wniosku należy sprawdzić status przystanku w wykazie, a wniosek skierować do organu wskazanego jako aktualnie zarządzający.

 

Aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych, wraz z mapą przedstawiającą ich lokalizację, jest dostępny w siedzibie Oddziału. Przedmiotowy wykaz można także uzyskać pocztą elektroniczną kierując odpowiednią prośbę na adres e-mail: mkrzeszowiec@gddkia.gov.pl.

 

Na powyższy adres należy również kierować ewentualne pytania dotyczące spraw związanych z przystankami komunikacyjnymi. Informacje można uzyskać również telefonicznie w godzinach urzędowania Oddziału GDDKiA pod numerem telefonu 89 521 28 62.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, że uzgadnia zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, wyłącznie dla aktualnie funkcjonujących przystanków. W sytuacji wystąpienia zmian polegających na utworzeniu nowego przystanku lub przypadku zmiany organu aktualnie zarządzającego istniejącym przystankiem komunikacyjnym, korzystanie z niego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu aktualnego uzgodnienia zasad korzystania od organu aktualnie zarządzającego danym przystankiem.

 

Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi.

 

Do podstawowych obowiązków zarządcy drogi w zakresie przystanków komunikacyjnych, wynikających m.in. z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), należą:

1. uwzględnianie uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, w zakresie zgodnym z charakterem drogi oraz warunkami bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2. nieodpłatne udostępnianie gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych;

3. budowa, przebudowa, remont zatok przy przystankach komunikacyjnych w zakresie uwarunkowanym możliwościami technicznymi i środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel z budżetu państwa.

 

Powyższe zadania są realizowane przez GDDKiA w ramach prac związanych z budową i przebudową dróg, bieżącym utrzymaniem sieci drogowej, przez zawieranie umów użyczenia części pasa drogowego.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, że prowadzone są działania związane z przekazaniem zarządzania przystankami komunikacyjnymi jednostkom samorządowym. Dotychczas przekazane przystanki są wykazane w aktualnym „wykazie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” wraz z określeniem podmiotu do którego aktualnie należy to zarządzanie.

 

Przekazanie odbywa się na mocy porozumienia zawieranego pomiędzy GDDKiA i właściwą terytorialnie gminą, którego wzór można pobrać z poniższej lokalizacji:

 

POROZUMIENIE