Liczba gości: 4185
Data wszczęcia postępowania: 2018-02-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.7.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena– 60%
b) doświadczenie personelu – 16%
c) termin wykonania zamówienia – 20%
d) prowadzenie strony internetowej – 4%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze
A2 – Siedlce-Cicibor
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: a2sici_o
Hasło: kpU5=F8?
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Marcinem Siekluckim , tel.: +48 22 209 24 24
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62, e-mail; schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-04-11 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multiconsult Polska Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Cena: 10 416 948,72 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 27.07.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 9 819 090,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 22 221 336,21 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj