Liczba gości: 2714
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel”
Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.14.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do 30.11.2021r. (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
110 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 % = 20 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 19.11.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska – w sprawach proceduralnych
Grzegorz Kaliszewski – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2021-01-29 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 07.12.2020 do godziny 09:30
ZMIANA TERMINU:
Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 16.12.2020 do godziny 09:30
ZMIANA TERMINU 2:
Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 05.01.2021 do godziny 09:30
ZMIANA TERMINU 3:
Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 19.01.2021 do godziny 09:30

ZMIANA TERMINU 4:
Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 26.01.2021 do godziny 09:30

ZMIANA TERMINU 5:
Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 29.01.2021 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja w załączniku
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj