Liczba gości: 2353
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA IV ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim

Załączniki do PFU zamieszczone są na serwerze ftp w folderze:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.41.2020
adres serwera: ftp.gddkia.gov.pl
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. WinSCP, FileZilla itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Pawłem Cok,
tel.: +48 22 209 24 45, e-mail: pcok@gddkia.gov.pl
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.41.2020
Termin realizacji: 9 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do
3 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych podstawowych i wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 6 miesięcy
od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),
3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu – w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).


UWAGA ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do
4 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych podstawowych i wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 8 miesięcy
od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),
3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu – w terminie do 8 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji - 40 % = 40 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 62
e-mail: schada@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-08-19 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 28.07.2020 r., do godz. 11:30

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, VII piętro, recepcja (przy windach)
w terminie do dnia 29.07.2020r. godz. 11:30

UWAGA!!! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, VII piętro, recepcja (przy windach)
w terminie do dnia 07.08.2020r. godz. 11:30

UWAGA!!! III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, VII piętro, recepcja (przy windach)
w terminie do dnia 14.08.2020r. godz. 11:30

UWAGA!!! IV ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, VII piętro, recepcja (przy windach)
w terminie do dnia 19.08.2020r. godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 60 lub e-mail schada@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej „ustawa Pzp”), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert, tj. 3 852 000,00 zł brutto. Cena oferty z najniższą ceną wynosi: 4 569 955,39 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 4 569 955,39 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 6 062 446,14 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj