Liczba gości: 3002
Data wszczęcia postępowania: 2019-06-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3.
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją na jej podstawie robót budowlanych dla obiektu:
- Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP kat. I), pn.: „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3 w km ok. 279+300 (pierwszego odcinka drogi S3 Sulechów – Nowa Sól).
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie do użytkowania obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia.
Przedmiot zamówienia stanowi element drogi ekspresowej S3 w km ok. 279+300 (pierwszego odcinka drogi S3 Sulechów – Nowa Sól) i obejmuje w szczególności następujące elementy:
a) Jezdnie manewrowe i miejsca postojowe, w tym: parkingi dla samochodów osobowych, parkingi dla samochodów ciężarowych, parkingi dla autokarów, stanowiska dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym, miejsce wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczone w szczególności do ważenia pojazdów, zlokalizowane przy wlocie na teren MOP,
b) Urządzenia i rozwiązania techniczne zabezpieczające ruch (m.in. bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe),
c) Wolnostojący budynek toalety (WC) – należy opracować w oparciu o projekt typowy pn.: „Projekt typowego obiektu budowlanego toalety wolnostojącej na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I”,
d) Zadaszenia miejsc wypoczynku, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC,
e) Elementy małej architektury, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC,
f) Hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej,
g) Zbiornik przeciwpożarowy,
h) Stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów,
i) Zadaszone miejsce śmietnik na kontenery na śmieci oraz 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie,
j) Instalacja elektryczna,
k) Oświetlenie terenu MOP,
l) Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym o poj. ok V=30 m3 (dla budynku WC i stanowiska zrzutu ścieków dla autokarów) lub wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
m) Zieleń,
n) Miejsce pod kolumnę alarmową,
o) sieć wodociągowa zaopatrująca obiekty MOP-ów w wodę na cele socjalno – bytowe,
p) Monitoring wizyjny.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2410R.3.2019
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia 27 miesięcy (łącznie) w tym:
15 miesięcy (maksymalnie) – okres projektowania wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację Robót.
12 miesięcy - okres realizacji Robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe.
UWAGA ZMIANA!
Proponowany termin realizacji zamówienia 27 miesięcy (łącznie) w tym:
15 miesięcy (maksymalnie) – okres projektowania wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację Robót.
12 miesięcy - okres realizacji Robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).; 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2410R.3.2019) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra” W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %= 60 pkt
Gwarancja jakości – 16 % = 16 pkt
Doświadczenie Projektanta Robót Drogowych – 12 % = 12 pkt
Doświadczenie Projektanta Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej – 12 % = 12 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 28-06-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień - w sprawach proceduralnych;
Zbigniew Filipowski, Marta Januszewska - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2019-07-30 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 16/07/2019 do godziny 09:45
UWAGA ZMIANA TERMINU:
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 30/07/2019 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LH Engineering Sp. z o.o.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
Adres do korespondencji:
LH Engineering Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 26E
02-135 Warszawa
Cena: cena netto: 17 798 950,00 zł
cena brutto: 21 892 708,50 zł
Data udzielenia zamówienia: 02.12.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Najkorzystniejsza cena:
Wśród wszystkich ofert, łącznie z odrzuconymi:
Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
cena brutto: 18 325 357,95 zł

Wśród ofert niepodlegających odrzuceniu:
LH Engineering Sp. z o.o.
ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz
cena brutto: 21 892 708,50 zł
Oferta z najwyższa ceną: Najdroższa oferta:
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka
ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław
Cena brutto: 42 787 808,06 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj