Liczba gości: 2614
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - 09.08.2017,
Bieżące kompleksowe utrzymanie sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Warszawa
Opis przedmiotu zamówienia: Bieżące kompleksowe utrzymanie sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Warszawa.
Zamówienie polega na prowadzeniu czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i utrzymania ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.29.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 36
miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 170 000,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy, 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Doświadczenie
Kierownika ds. utrzymania
sygnalizacji świetlnych – 10 % = 10 pkt
Czas reakcji – 30 % = 30 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Beatę Misiewicz, tel. + 48 (22) 209 23 61, email: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-08-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 03.08.2017, godz. 11:30
Zmiana terminu składania ofert, 09.08.2017r., godz.11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: załącznik
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPRINT S.A.,10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26,
Oddział w Warszawie, 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4
Cena: 15 676 963,16 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 25.10.2017
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 15 676 963,16 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: 19 893 140,55 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj