Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2004


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany w instrukcji archiwalnej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu akt i wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 lutego 2004 roku zmieniające zarządzenie nr 62 z dnia 28.05.2002 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej i środków trwałych, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 marca 2004 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie zarządzania środowiskiem w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Informatyką w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia Zasad ochrony środowiska  w drogownictwie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wprowadzeniado stosowania "Zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistycznych". Tekst zarządzenia, załącznik-zalecenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wydawania procedur, w ramach Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. pobierz

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie obiegu i udostępniania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” i „poufne” w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.pobierz

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. pobierz

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji pracy Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach GDDKiA.pobierz

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 maja 2004 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad naliczania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.pobierz

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”. pobierz, Instrukcja - dział "Mosty"

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. geologii inżynierskiej, geotechniki drogowej hydrogeologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zadań w związku z przeprowadzeniem przez GDDKiA przetargu ograniczonego na udzielenie koncesji na budowę przez przystosowanie do wymogów autostrady płatnej i eksploatację autostrady A4 na odcinku Wrocław - Katowice. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19a Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie Nr 62 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej i środków trwałych, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych.pobierz, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie wprowadzenia ogólnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace projektowe. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie powoływania komisji przetargowej w GDDKiA oraz nadania regulaminu jej pracy. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 września 2004 roku w sprawie zmiany nazwy gospodarstwa pomocniczego "GDDKiA Oddział w Warszawie Ośrodek Konferencyjny w Józefowie Gospodarstwo Pomocnicze" utworzonego zarządzeniem nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarzązenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru w 2005 roku na drogach krajowych". Tekst zarządzenia Załącznik - wytyczne załącznik

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2004 r. w sprawie kontroli przygotowań oddziałów GDDKiA do zimowego utrzymania dróg.pobierz

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o oznakowaniu i wyposażeniu środków transportowo-sprzętowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych”. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w sezonie 2004/2005. Tekst zarzązenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 października 2004 r. w sprawie prowadzenia okresowych pomiarów stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg krajowych oraz ewidencjonowania ich wyników. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. pobierz

 

Zarządzenie nr 32a Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.pobierz

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia