Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2009


Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2009

Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie wytcznych do działalności obronnych w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyerktora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w GDDKiA

Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 stycznia 2009 r. o utracie mocy obowiązującego zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie numeracji pism stosowanej w Biurze Projektów Unijnych GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Centrali GDDKiA.

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia dokumentó dotyczących ochrony danych osobowych oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajow prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostard. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury windykacji należności w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. Tekst zarządzenia, załącznik

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury windykacji należności w Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Kajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 czerwca 2009 roku zmieniające zarzadzenie w sprawie wprowadzenia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 23 Generlanegoi Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/004-01 "Zarządzenie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/004 Budowa autostrady A4 na odcinku Zgorzelec - Krzyżowa w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 czerwca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad procedur związanych z wydawaniem decyzji w przedmiocie lokalizacji i przebudowy zjazdów. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2009 roku o utracie mocy zarzadzenia w sprawie stosowania "Katalogu drogowych urządzeń ochrony środowiska". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem nr FS/2004/PL/16/C/PT/002 "Budowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie systemu stałego dyżuru w GDDKiA

Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa węzła komunikacyjnego Kielce Północ w ciągu drogi krajowej S7 odc. Występa-Wiśniówka wraz z rozbudową drogi krajowej Nr 73 do parametrów 2-jezdniowej drogi klasy GP odc. Wiśniówka-gr. m. Kielce", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrekotra Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa drogi krajowej - Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa (Rybitwy)", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych kontraktem "Budowa autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki", w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej Konsultanta. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia10 lipca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lipca 2009 roku o utracie mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lipca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu FS nr 2004/PL/16/C/PT/002 "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Radzymin-Wyszków wraz z budową obwodnicy Wyszkowa" - zadanie III. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr FS 2004/PL/16/C/PT/003 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/003 Budowa autostrady A1, odcinek Sośnica-Bełk w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót." Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa auotstrady A1, odcinek Pyrzowice-Sośnica, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Tekst zarządzenia załącznik1 cz.I, załącznik 1 cz.II, załącznik cz.IIIzałącznik2, załącznik3

Zarządzenie Nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 września 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu akt i wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 września 2009 roku w sprawie blankietów korespondencyjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 września 2009 roku zmieniające decyzję w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dna 14 września 2009 roku w sprawie przygotowania i udziału GDDKiA w ćwiczeniu działowym "Infrastrulktura 2009". Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę trzech nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 września 2009 roku o utracie mocy zarządzenia w sprawie wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych w trakcie generalnego pomiaru ruchu. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 września 2009 roku w sprawie podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr POIS.08.02.00-00-001/08-00 "Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wydaktów strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 października 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu akt i wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla GDDKiA. Tekst zarządzeznia

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 października 2009 roku zmianiające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 października 2009 roku w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia z załącznikami

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 października 2009 roku w sprawie wymiany danych dotyczących Wspomagającego Systemu Referencyjnego pomiędzy systemami informatycznymi: System Gospodarki Mostowej i Bank Danych Drogowych. Tekst zarządzenia z załącznikiem

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 października 2009 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych w sezonie zimowym 2009/2010 dla których zarządcą jest GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie i nadzór nad projektem w zakresie rekonstrukcji nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice)-Blinno (gr. woj Mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap II Wawrzonkowo-Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675,05 do km 377+071,5". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku na drogach krajowych". Tekst zarządzenia. Wyżej wymienione "Wytyczne..." składają się z następujących elementów:
• Załącznik a - strona tytułowa
• Załącznik b - Metoda GPR 2010
• Załącznik c - Organizacja GPR 2010
• Załącznik d - Instrukcja o sposobie przeprowadzenia GPR 2010
• Załącznik 1 - typowe sylwetki pojazdów kategorii d
• Załącznik 2 - formularz do pomiaru podstawowego
• Załącznik 3 - formularz do pomiaru ruchu samochodów ciężarowych
• Załącznik 4 - karta pomiaru
• Załącznik 5 - zestawienie zbiorcze minimalnej liczby obserwatorów na stanowisku pomiarowym
• Załącznik 6 - wykaz odcinków pomiarowych w GPR 2010 (przykładowy fragment)

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności budowa drogi ekspresowej S9 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" od km 1+099,00 do km 11+477,07, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 października 2009 roku w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie przedłużania okresu ochrony dokumentów niejawnych (własnych) stanowiących tajemnicę służbową oraz przeglądu i oceny teczek dokumentów, którym minął termin przechowywania. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie projektem FS w zakresie budowy drogi krajowej S7 Elbląg - Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg-Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem 2006/PL/16/C/PT/001-2, Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A1, odc. Bełk-Świerklany oraz 2006/PL/16/C/PT/001-04, Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A1, odc. Świerklany-Gorzyczki Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie procedury windykacji należności w Oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 67 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad inwentaryzacji w 2009 r. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie procedury obiegu i weryfikacji Wniosków realizowanych ze środków KFD. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 listsopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu FS nr 2004/PL/16/C/PT/002 "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Radzymin-Wyszków wraz z budową obwodnicy Wyszkowa" - zadanie II. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem 2004/PL/16/C/PT/008, Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski. {z72}

Zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie procedury windykacji należności w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania: Zespołu do spraw opracowania zmian zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 roku w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "poufne" lub "zastrzeżone" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budźetowych RB-WS w GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. zobacz

Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. zobacz

Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objetych kontraktem "Projekt budowlany (wykonawczy) wraz z koncepcją programową na budowę drogi S5 Żnin-Gniezno, odcinek granica województwa - Gniezno", w zakresie weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizacji kontraktu jak wyżej. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 80 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 81 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wyposażenia środków transportowo-sprzętowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 82 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Ostatecznego Robót dla Kontraktu "Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Gójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380". Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 83 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autosrad z dnia 24 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 grudnia 2009 roku w sprawie powołania podkomisji inwentaryzacyjnych (zespołów spisowych) do przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrali GDDKiA w 2009 r. Tekst zarządzenia

Zarządzenie nr 86 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w GDDKiA. Tekst zarządzenia