Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2017


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 stycznia 2017 roku zmiejące zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2016 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia i rozwoju systemu SAP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do wdrażania Krajowego Systemu Poboru Opłat. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego i zadań obronnych oraz zadań realizowanych na rzecz obronności państwa w 2017 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie stosowania instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część I - roboty drogowe. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powołania zespołu do okreśelenia zadań, w zakresie pełnienia funkcji inwestora oraz wykonywania innych zadań zarządcy drogi, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przeglądu materiałów, chronionych jako informacje niejawne, wytworoznych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu dróg krajowych oraz warunków przejazdu po nich pojazdów nienormatywnych na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI. Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia Krajowego Systemu Poboru Opłat Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 czwerwca 2017 roku w sprawie powołania Rady Naukowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 czwerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 czwerwca 2017 roku w sprawie podziału zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji a także w zakresie utrzymania dróg w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 czerwca 2017 roku uchylające zarządzenie w sprawie procedur Systemu Zarządzania Jaokścią, zgodnego z normą ISO 9001, w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 6 lipca 2017 roku w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad . Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 12 lipca 2017 roku w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji a także w zakresie utrzymania dróg, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 13 lipca 2017 roku w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 21 lipca 2017 roku w sprawie windykacji należności w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 21 lipca 2017 roku w sprawie określenia stanowisk, funkcji oraz czynności zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 21 lipca 2017 roku w sprawie prac legislacyjnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie procedury odstąpienia i przywrócenia poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 10 sierpnia 2017 roku w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia,

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 10 sierpnia 2017 roku uchylające zarządzenie w sprawie zamawiania badań naukowych, prac rozwojowych oraz usług badawczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia,

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 września 2017 roku w sprawie określenia zasad działania Centralnego Zasobu Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimoego utrzymania dróg". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 września 2017 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powierzenia Oddziałowi GDDKiA w Lublinie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku granica województwa podlaskiego - Łosice - granica województwa lubelskiego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 roku w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GDDKiA w 2017 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 października 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad działania Centralnego Zasobu Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 października 2017 roku uchylające zarządzenie w sprawie wydatków strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSb w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 października 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8, załącznik 9, załącznik 10, załącznik 11, załącznik 12

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia Krajowego Systemu Poboru Opłat. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wykazu dróg krajowych oraz warunków przejazdu po nich pojazdów nienormatywnych na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania zespołu do wdrażenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takiuch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opisu systemu kontroli zarządczej w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie systemu Stałego Dyżuru w GDDKiA.

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zasad postępowania w sprawie finansowania zadań obronnych w GDDKiA oraz zadań na rzecz obronności Państwa w jednostkach organizacyjnych drogownictwa.

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów GDDKiA w Bydgoszczy oraz Poznaniu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wzorów wmiosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załączniki 1-10

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przygotowywania i uzgadniania Programów Inwestycji dla zadań inwestycyjnych. Tekst zarządzenia