viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAPrzetargi na Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

10-10-2019

Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej nr 7 w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), w ciągu obwodnicy Radomia (MOP Zakrzew Zachód)

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD

ODDZIAŁ w WARSZAWIE

ul. Mińska 25; 03-808 Warszawa, tel. (022) 209 25 00; fax. (022) 698 60 45

 www.archiwum.gddkia.gov.pl       email: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

 

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

zaprasza do składania ofert w przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S7:

na „Obiekt” – należy przez to rozumieć MOP kategorii II MOP Zakrzew Zachód, zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej nr S7 w km w km 11+500 Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej nr 7 w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), w ciągu obwodnicy Radomia (MOP Zakrzew Zachód), kierunek Warszawa na odcinku w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, na terenie gminy Zakrzew.

 

 

CEL POSTĘPOWANIA:

Celem postępowania przetargowego jest wybór podmiotu lub podmiotów, które wydzierżawią nieruchomość zlokalizowaną przy drodze ekspresowej S7 w celu wybudowania i prowadzenia działalności związanej z obsługą ruchu w formie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

Obowiązkiem Dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu dzierżawionej nieruchomości do wymogów przewidzianych docelowo dla MOP kategorii II, jego utrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Obligatoryjnym Programem Funkcjonalnym opracowanym przez Wydzierżawiającego. Dzierżawca prowadząc działalność gospodarczą, związaną z prowadzeniem MOP będzie uprawniony do uzyskiwania z tego tytułu przychodów.

Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty, na rzecz GDDKiA Oddział w Warszawie, czynszu dzierżawnego w stałej kwocie oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na MOP.

Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat na warunkach opisanych w umowie dzierżawy na obiekt. Możliwe będzie przedłużenie trwania okresu dzierżawy o dodatkowe 10 lat.

 

PRZEDMIOTEM SKŁADANYCH OFERT BĘDZIE WYSOKOŚĆ STAŁEGO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Podmioty zaineresowane udziałem w przetargu mogą pobrać Informację o Warunkach Przetargu (IWP) wraz z załącznikami, w której określone są m.in. warunki, jakie musi spełnić potencjalny Dzierżawca MOP. IWP dostępna jest pod adresem https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/3746/Przetargi-na-Miejsca-Obslugi-Podroznych-MOP

Ze względu na duży rozmiar załączników 5c, 5d oraz 5e do IWP, załączniki te na prośbę zainteresowanych podmiotów, po złożeniu pisemnego wniosku, zostaną udostępnione poprzez serwer FTP GDDKiA lub płytę CD.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa w pokoju 603A, nie później niż do dnia  14.01.2020 r. do godziny 12:00.

Przetarg jest jednoetapowy. Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

GDDKiA Oddział w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu oraz warunków przetargu bez podania przyczyny lub do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Numer sprawy O.WA.Z-1.630.45.2019