Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej nr 7 w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), w ciągu obwodnicy Radomia (MOP Zakrzew Zachód)

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONEGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD

ODDZIAŁ w WARSZAWIE

ul. Mińska 25; 03-808 Warszawa, tel. (022) 209 25 00; fax. (022) 698 60 45

 www.archiwum.gddkia.gov.pl       email: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

 

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

zaprasza do składania ofert w przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S7:

na „Obiekt” – należy przez to rozumieć MOP kategorii II MOP Zakrzew Zachód, zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej nr S7 w km w km 11+500 Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej nr 7 w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), w ciągu obwodnicy Radomia (MOP Zakrzew Zachód), kierunek Warszawa na odcinku w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, na terenie gminy Zakrzew.

 

 

CEL POSTĘPOWANIA:

Celem postępowania przetargowego jest wybór podmiotu lub podmiotów, które wydzierżawią nieruchomość zlokalizowaną przy drodze ekspresowej S7 w celu wybudowania i prowadzenia działalności związanej z obsługą ruchu w formie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

Obowiązkiem Dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu dzierżawionej nieruchomości do wymogów przewidzianych docelowo dla MOP kategorii II, jego utrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Obligatoryjnym Programem Funkcjonalnym opracowanym przez Wydzierżawiającego. Dzierżawca prowadząc działalność gospodarczą, związaną z prowadzeniem MOP będzie uprawniony do uzyskiwania z tego tytułu przychodów.

Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty, na rzecz GDDKiA Oddział w Warszawie, czynszu dzierżawnego w stałej kwocie oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na MOP.

Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat na warunkach opisanych w umowie dzierżawy na obiekt. Możliwe będzie przedłużenie trwania okresu dzierżawy o dodatkowe 10 lat.

 

PRZEDMIOTEM SKŁADANYCH OFERT BĘDZIE WYSOKOŚĆ STAŁEGO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Podmioty zaineresowane udziałem w przetargu mogą pobrać Informację o Warunkach Przetargu (IWP) wraz z załącznikami, w której określone są m.in. warunki, jakie musi spełnić potencjalny Dzierżawca MOP. IWP dostępna jest pod adresem https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/3746/Przetargi-na-Miejsca-Obslugi-Podroznych-MOP

Ze względu na duży rozmiar załączników 5c, 5d oraz 5e do IWP, załączniki te na prośbę zainteresowanych podmiotów, po złożeniu pisemnego wniosku, zostaną udostępnione poprzez serwer FTP GDDKiA lub płytę CD.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa w pokoju 603A, nie później niż do dnia  14.01.2020 r. do godziny 12:00.

Przetarg jest jednoetapowy. Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

GDDKiA Oddział w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu oraz warunków przetargu bez podania przyczyny lub do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Numer sprawy O.WA.Z-1.630.45.2019