viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAHistoria

04-08-2017

HISTORIA LABORATORIUM DROGOWEGO

Historia organizacji warszawskiego Laboratorium Drogowego GDDKiA, jako jednostki działającej w ramach administracji państwowej w latach 1989-2016, kształtowała się w następujący sposób:

 • 1989 - 1999           Okręgowe Laboratorium Drogowe ówczesnej GDDP
 • 1999 - 2002           Gospodarstwo Pomocnicze ówczesnej GDDP
 • 2002 - 2010           Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA
 • 31.12.2010            Likwidacja Gospodarstw Pomocniczych GDDKiA
 • 01.01.2011            Utworzenie Pionu Technologii GDDKiA
 • 2011 - 2019           Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddzł w Warszawie     
 • 2019 - obecnie     Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddzł w Warszawie  

 

W latach 1989-2012 siedziba laboratorium znajdowała się przy ul. Korkowej 163 w Warszawie.

 

GDDKiA

W skład laboratorium wchodziły poniższe pracownie:

 • Pracownia Asfaltów i Nawierzchni Asfaltowych
 • Pracownia Gruntowa
 • Pracownia Kruszyw
 • Pracownia Wymiarowania Nawierzchni

W latach 1989 – 1999 laboratorium liczyło 14 osób.

 

 

 

 

GDDKiA

 

W latach 2002 – 2010 laboratorium działało jako Laboratorium Drogowe - Gospodarstwo Pomocnicze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, a na koniec 2010 roku stan personalny laboratorium wynosił 31 osób, w tym kierownictwo laboratorium, pracownicy techniczni oraz pracownicy administracyjni.

 

Rok 2010 był przełomowy w historii nie tylko warszawskiego laboratorium drogowego, ale też pozostałych laboratoriów podległych GDDKiA. Przyczyną tego było wejście w życie dnia 12.08.2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej (Dz.U. Nr 139 poz. 938 z dnia 4 sierpnia 2010 r.), wynikiem czego była likwidacja Laboratorium Drogowego Gospodarstwa Pomocniczego z dniem 31.12.2010 oraz włączenie od stycznia 2011 roku w strukturę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie jako Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe. W roku 2019 Laboratorium zmieniło nazwę Wydziału na Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratrorium Drogowe. Przyjęty wówczas schemat obowiązuje do dnia dzisiejszego, a skład osobowy wynosi 30 osób.

 

Pion Technologii GDDKiA O/Warszawa tworzy Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii wraz z podległymi mu komórkami organizacyjnymi:

 • Wydział Technologii i Jakosci Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe
 • Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

oraz pracownie badawcze:

 • Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych
 • Zespół Betonu i Materiałów Wiążących
 • Zespół Diagnostyki Nawierzchni
 • Zespół Gruntów i Geotechniki
 • Zespół Kruszyw

W tym czasie Oddział GDDKiA w Warszawie, a tym samym również Laboratorium Drogowe został postawiony przed nowym wyzwaniem, którym była decyzja o przyznaniu Polsce i Ukrainie prawa organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Powyższe było impulsem do zmiany podejścia przy wyznaczaniu priorytetów inwestycyjnych w Polsce. Położono duży nacisk na kluczowe inwestycje, głównie autostrady i drogi ekspresowe. GDDKiA wyznaczyła nowe trendy dotyczące technologii ich wykonania oraz poprawności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i środowiskowymi oraz normami badawczymi. W 2011 roku ze względu na zakres coraz to nowszych i większych zamierzeń inwestycyjnych w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym określono poziom zatrudnienia oraz niezbędną ilości sprzętu i aparatury do wykonywania badań. W celu zapewnienia dyspozycyjności i niezwłocznego reagowania na potrzeby Nadzoru Inwestycyjnego uznano za konieczne utworzenie niestacjonarnego laboratorium polowego w obrębie największych na ten czas inwestycji. Laboratorium zostało wyposażone w niezbędny sprzęt laboratoryjny, oddelegowano 5 pracowników, co było gwarantem najwyższej jakości prowadzonych badań kontrolnych.

 

GDDKiAJednocześnie w tym samym okresie czasu w roku 2010 wydano decyzję o budowie nowej siedziby laboratorium. Budynek zaprojektowano na kształt litery U. Projekt zakładał budowę budynku głównego dwukondygnacyjnego z dobudowaną klatką schodową i dwóch skrzydeł bocznych o jednej kondygnacji.GDDKiA
W 2011 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlano-remontowe, w ramach którego wyłoniono Wykonawcę przedsięwzięcia. Budowę nowej siedziby laboratorium drogowego, znajdującej się w miejscowości Opacz Kolonia gm. Michałowice, rozpoczęto na przełomie lat 2011/2012, a już w 2012 roku budynek laboratorium został oddany do użytku. W tym miejscu należy wspomnieć, iż dotychczasowa powierzchnia laboratorium wynosiła ok. 650 m2. Adaptacja budynków w m. Opacz Kolonia pozwoliła na zwiększenie powierzchni użytkowej laboratorium do 2300 m2, w tym pracownie laboratoryjne, magazyny, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz pomieszczenia garażowe.

 

W 2013 roku rozpoczęto przygotowania do uzyskania certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającego wdrożenie w Laboratorium systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymaganiami PCA. W związku z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025, Wydział Technologii w roku 2020 wdrożył i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Po około półtorarocznym okresie intensywnych przygotowań, w listopadzie 2014 roku Laboratorium Drogowe GDDKiA O/Warszawa uzyskało certyfikat akredytacji nr AB 1545 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania laboratorium oferuje i dostarcza klientowi usługi badawcze świadczone na najwyższym poziomie, zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną, spełniając oczekiwania Klienta oraz zachowując ochronę poufnych informacji i praw własności.

Od czasu uzyskania certyfikatu co roku Wydział Technologii podlega ocenie PCA oraz sukcesywnie i skutecznie rozszerza zakres akredytacji AB 1545 o kolejne metody badawcze:

 • 2014 r. - 11 metod badawczych wraz z pobieraniem próbek – 1 wydanie zakresu akredytacji z dnia 24.11.2014 r.
 • 2015 r. - 10 kolejnych metod badawczych - 2 wydanie zakresu akredytacji z dnia 09.10.2015 r.
 • 2016 r. - 9 kolejnych metod badawczych  - 3 wydanie zakresu akredytacji z dnia 15.09.2016 r.
 • 2017 r. - 3 kolejne metody badawcze – 4 wydanie zakresu akredytacji z dnia 05.07.2017 r.

W chwili obecnej WTiJBD - LD GDDKiA O/Warszawa posiada akredytację na 33 metody badawcze.