HISTORIA LABORATORIUM DROGOWEGO


Historia organizacji warszawskiego Laboratorium Drogowego GDDKiA, jako jednostki działającej w ramach administracji państwowej w latach 1989-2016, kształtowała się w następujący sposób:

 • 1989 - 1999           Okręgowe Laboratorium Drogowe ówczesnej GDDP
 • 1999 - 2002           Gospodarstwo Pomocnicze ówczesnej GDDP
 • 2002 - 2010           Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA
 • 31.12.2010            Likwidacja Gospodarstw Pomocniczych GDDKiA
 • 01.01.2011            Utworzenie Pionu Technologii GDDKiA
 • 2011 - 2019           Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddzł w Warszawie     
 • 2019 - obecnie     Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddzł w Warszawie  

 

W latach 1989-2012 siedziba laboratorium znajdowała się przy ul. Korkowej 163 w Warszawie.

 

GDDKiA

W skład laboratorium wchodziły poniższe pracownie:

 • Pracownia Asfaltów i Nawierzchni Asfaltowych
 • Pracownia Gruntowa
 • Pracownia Kruszyw
 • Pracownia Wymiarowania Nawierzchni

W latach 1989 – 1999 laboratorium liczyło 14 osób.

 

 

 

 

GDDKiA

 

W latach 2002 – 2010 laboratorium działało jako Laboratorium Drogowe - Gospodarstwo Pomocnicze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, a na koniec 2010 roku stan personalny laboratorium wynosił 31 osób, w tym kierownictwo laboratorium, pracownicy techniczni oraz pracownicy administracyjni.

 

Rok 2010 był przełomowy w historii nie tylko warszawskiego laboratorium drogowego, ale też pozostałych laboratoriów podległych GDDKiA. Przyczyną tego było wejście w życie dnia 12.08.2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej (Dz.U. Nr 139 poz. 938 z dnia 4 sierpnia 2010 r.), wynikiem czego była likwidacja Laboratorium Drogowego Gospodarstwa Pomocniczego z dniem 31.12.2010 oraz włączenie od stycznia 2011 roku w strukturę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie jako Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe. W roku 2019 Laboratorium zmieniło nazwę Wydziału na Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratrorium Drogowe. Przyjęty wówczas schemat obowiązuje do dnia dzisiejszego, a skład osobowy wynosi 30 osób.

 

Pion Technologii GDDKiA O/Warszawa tworzy Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii wraz z podległymi mu komórkami organizacyjnymi:

 • Wydział Technologii i Jakosci Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe
 • Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

oraz pracownie badawcze:

 • Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych
 • Zespół Betonu i Materiałów Wiążących
 • Zespół Diagnostyki Nawierzchni
 • Zespół Gruntów i Geotechniki
 • Zespół Kruszyw

W tym czasie Oddział GDDKiA w Warszawie, a tym samym również Laboratorium Drogowe został postawiony przed nowym wyzwaniem, którym była decyzja o przyznaniu Polsce i Ukrainie prawa organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Powyższe było impulsem do zmiany podejścia przy wyznaczaniu priorytetów inwestycyjnych w Polsce. Położono duży nacisk na kluczowe inwestycje, głównie autostrady i drogi ekspresowe. GDDKiA wyznaczyła nowe trendy dotyczące technologii ich wykonania oraz poprawności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i środowiskowymi oraz normami badawczymi. W 2011 roku ze względu na zakres coraz to nowszych i większych zamierzeń inwestycyjnych w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym określono poziom zatrudnienia oraz niezbędną ilości sprzętu i aparatury do wykonywania badań. W celu zapewnienia dyspozycyjności i niezwłocznego reagowania na potrzeby Nadzoru Inwestycyjnego uznano za konieczne utworzenie niestacjonarnego laboratorium polowego w obrębie największych na ten czas inwestycji. Laboratorium zostało wyposażone w niezbędny sprzęt laboratoryjny, oddelegowano 5 pracowników, co było gwarantem najwyższej jakości prowadzonych badań kontrolnych.

 

GDDKiAJednocześnie w tym samym okresie czasu w roku 2010 wydano decyzję o budowie nowej siedziby laboratorium. Budynek zaprojektowano na kształt litery U. Projekt zakładał budowę budynku głównego dwukondygnacyjnego z dobudowaną klatką schodową i dwóch skrzydeł bocznych o jednej kondygnacji.GDDKiA
W 2011 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlano-remontowe, w ramach którego wyłoniono Wykonawcę przedsięwzięcia. Budowę nowej siedziby laboratorium drogowego, znajdującej się w miejscowości Opacz Kolonia gm. Michałowice, rozpoczęto na przełomie lat 2011/2012, a już w 2012 roku budynek laboratorium został oddany do użytku. W tym miejscu należy wspomnieć, iż dotychczasowa powierzchnia laboratorium wynosiła ok. 650 m2. Adaptacja budynków w m. Opacz Kolonia pozwoliła na zwiększenie powierzchni użytkowej laboratorium do 2300 m2, w tym pracownie laboratoryjne, magazyny, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz pomieszczenia garażowe.

 

W 2013 roku rozpoczęto przygotowania do uzyskania certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającego wdrożenie w Laboratorium systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymaganiami PCA. W związku z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025, Wydział Technologii w roku 2020 wdrożył i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Po około półtorarocznym okresie intensywnych przygotowań, w listopadzie 2014 roku Laboratorium Drogowe GDDKiA O/Warszawa uzyskało certyfikat akredytacji nr AB 1545 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania laboratorium oferuje i dostarcza klientowi usługi badawcze świadczone na najwyższym poziomie, zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną, spełniając oczekiwania Klienta oraz zachowując ochronę poufnych informacji i praw własności.

Od czasu uzyskania certyfikatu co roku Wydział Technologii podlega ocenie PCA oraz sukcesywnie i skutecznie rozszerza zakres akredytacji AB 1545 o kolejne metody badawcze:

 • 2014 r. - 11 metod badawczych wraz z pobieraniem próbek – 1 wydanie zakresu akredytacji z dnia 24.11.2014 r.
 • 2015 r. - 10 kolejnych metod badawczych - 2 wydanie zakresu akredytacji z dnia 09.10.2015 r.
 • 2016 r. - 9 kolejnych metod badawczych  - 3 wydanie zakresu akredytacji z dnia 15.09.2016 r.
 • 2017 r. - 3 kolejne metody badawcze – 4 wydanie zakresu akredytacji z dnia 05.07.2017 r.

W chwili obecnej WTiJBD - LD GDDKiA O/Warszawa posiada akredytację na 33 metody badawcze.