viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAInżynieria ruchu

Zakres działania Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Wydział BRD i ZR w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie prowadzi
w imieniu Dyrektora Oddziału sprawy związane z zarządzaniem ruchem i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Do podstawowego zakresu działań należy:

 1. przygotowanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału złożonych projektów stałych
  i czasowych zmian w organizacji ruchu na drogach krajowych województwa mazowieckiego
  w tym na autostradach i drogach ekspresowych;
 2. opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla innych dróg niż krajowe w zakresie dotyczącym drogi krajowej;
 3. przygotowanie / zlecenie/ projektów organizacji ruchu na drogach krajowych oraz analiz
  bezpieczeństwa ruchu;
 4. prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania dróg krajowych;
 5. gromadzenie i analizowanie danych o wypadkach na sieci dróg krajowych;
 6. wydawanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnej na przeprowadzenie imprez oraz
  uzgodnienie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe,
  wyścigi, rajdy, zgromadzenia i inne powodujące utrudnienia w ruchu);
 7. nadzór pracy sygnalizacji świetlnej;
 8. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.

ZAKRES PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Przedstawiony do zatwierdzenia projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu winien zawierać:

 • plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 ( w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych,
  urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
  dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie
  lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  b) parametry geometrii drogi;
 • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 • zasady wykonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu zawierającego inne zmienne elementów mających wpływ na ruch drogowy;
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 • nazwisko i podpis projektanta.

Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia, w trzech egzemplarzach.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

1. komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką z zastrzeżeniem pkt.3,

2. komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
z zastrzeżeniem pkt.3,

3. komendanta miejskiego policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście
na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej,

4. zarządu drogi, jeżeli nie jest o­n jednostką składającą projekt,

5. organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

W celu przyspieszenia procedury zatwierdzenia projektów organizacji ruchu wskazane jest również załączenie opinii Rejonu.