Zakres działania Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem


Wydział BRD i ZR w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie prowadzi
w imieniu Dyrektora Oddziału sprawy związane z zarządzaniem ruchem i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Do podstawowego zakresu działań należy:

 1. przygotowanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału złożonych projektów stałych
  i czasowych zmian w organizacji ruchu na drogach krajowych województwa mazowieckiego
  w tym na autostradach i drogach ekspresowych;
 2. opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla innych dróg niż krajowe w zakresie dotyczącym drogi krajowej;
 3. przygotowanie / zlecenie/ projektów organizacji ruchu na drogach krajowych oraz analiz
  bezpieczeństwa ruchu;
 4. prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania dróg krajowych;
 5. gromadzenie i analizowanie danych o wypadkach na sieci dróg krajowych;
 6. wydawanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnej na przeprowadzenie imprez oraz
  uzgodnienie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe,
  wyścigi, rajdy, zgromadzenia i inne powodujące utrudnienia w ruchu);
 7. nadzór pracy sygnalizacji świetlnej;
 8. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.

ZAKRES PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Przedstawiony do zatwierdzenia projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu winien zawierać:

 • plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 ( w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych,
  urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
  dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie
  lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  b) parametry geometrii drogi;
 • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 • zasady wykonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu zawierającego inne zmienne elementów mających wpływ na ruch drogowy;
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 • nazwisko i podpis projektanta.

Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia, w trzech egzemplarzach.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

1. komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką z zastrzeżeniem pkt.3,

2. komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
z zastrzeżeniem pkt.3,

3. komendanta miejskiego policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście
na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej,

4. zarządu drogi, jeżeli nie jest o­n jednostką składającą projekt,

5. organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

W celu przyspieszenia procedury zatwierdzenia projektów organizacji ruchu wskazane jest również załączenie opinii Rejonu.