Liczba gości: 1656
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Świadczenie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z podległymi Rejonami, kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz instalacji cyfrowych central abonenckich w podziale na 3 zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z podległymi Rejonami, kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz instalacji cyfrowych central abonenckich w podziale na 3 zadania
Zadanie nr 1– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Zadanie nr 2- Rejony GDDKiA Oddział Warszawa
Zadanie nr 3- Wydział Technologii GDDKiA Oddziału w Warszawie ul. Środkowa 35, 05-816 Opacz Kolonia.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2016
Termin realizacji: Zadanie nr 1 od 21.12.2016 r. do 20.12.2019 r. ,
Zadanie nr 2 od 10.12.2016 r. do 09.12.2019 r.,
Zadanie nr 3 od 12.12.2016 r. do 11.12.2019 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 80%
b) Czas reakcji i usunięcia awarii – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych p. Marta Szymkiewicz, tel +48 22 209 23 62;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Andrzej Kaliszuk, tel.: +48 (22) 209 23 77
Termin składania ofert: 2016-08-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1: T-MOBILE S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Zadanie nr 2: Telestrada S.A., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
Zadanie nr 3: DID Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
Cena: Zadanie nr 1: 83 451,23 zł
Zadanie nr 2: 73 081,31 zł
Zadanie nr 3: 29 058,34 zł
Data udzielenia zamówienia: 14.10.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1: 6
Zadanie nr 2: 4
Zadanie nr 3: 3
Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1: 83 451,23 zł
Zadanie nr 2: 73 081,31 zł
Zadanie nr 3: 21 573,70 zł
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1: 251 320,45 zł
Zadanie nr 2: 103 444,91 zł
Zadanie nr 3: 55 016,12 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj