Liczba gości: 2572
Data wszczęcia postępowania: 2019-07-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: Niegosławice Wschód, Niegosławice Zachód
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją na jej podstawie Robót budowlanych dla obiektów:
a) Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II do standardu kategorii I Niegosławice Wschód,
b) Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii III do standardu kategorii I Niegosławice Zachód,
stanowiących elementy zagospodarowania drogi ekspresowej S3 zrealizowanej w ramach Inwestycji pn.:
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła),o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+397,76 (tj. do km 16+400 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki).
Zamówienie dotyczy w szczególności:
- Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami, na podstawie których zrealizowane zostaną Roboty budowlane,
(Przed uzyskaniem decyzji pozwalającej na Realizację Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję kat. I i projekt budowlany),
- Realizację Robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń w celu przeprowadzenia procedur umożliwiających uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie do użytkowania obiektów budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy:
1) Jezdnie manewrowe o nawierzchni asfaltowej i miejsca postojowe o nawierzchni podanej w poniższych podpunktach, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz granitowe krawężniki, w tym:
o stanowiska postojowe dla samochodów osobowych (UWAGA: parkingi dla samochodów osobowych powinny być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich samochodom ciężarowym [np. poprzez zastosowanie wysp oddzielających grupy miejsc postojowych]) – o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni betonowej,
o stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych - o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni betonowej,
o stanowiska postojowe dla autokarów - o nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub nawierzchni betonowej,
o stanowiska postojowe dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym (dla ochrony stanowisk pojazdów z materiałami niebezpiecznymi przed wyładowaniami atmosferycznymi na terenie MOP należy zamontować urządzenia ochrony odgromowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) - o nawierzchni asfaltowej,
o stanowiska dla służb pełniących obowiązki kontrolne, tj. wydzielone stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych zlokalizowane przy wlocie na teren MOP - o nawierzchni betonowej;
2) Urządzenia i rozwiązania techniczne zabezpieczające ruch (m.in. bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe);
3) Wolnostojący budynek toalety zaprojektowany według załączonego typowego projektu architektoniczno-budowlanego.
W budynkach należy zaprojektować i wykonać oświetlenie wyłącznie z wykorzystaniem opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED z czujnikami ruchu. Ponadto należy zaprojektować i wykonać armaturę bezdotykową (np. pisuary, baterie);
4) Zadaszenia miejsc wypoczynku, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC;
5) Elementy małej architektury, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC;
6) Hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej;
7) Zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.);
8) Kanalizację deszczową i sanitarną;
9) Oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych, dostosowaną do zrzutów ścieków z autokarów.
10) Stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów o nawierzchni z kostki brukowej lub nawierzchni betonowej;
11) Zadaszone miejsce dla 3 zestawów śmietników 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie;
12) Instalację elektryczną odbiorczą na całym obszarze MOP rodzaju I
13) Oświetlenie terenu MOP rodzaju I w oparciu o normy PN-EN 12464-2:20014-05 oraz dla dróg komunikacyjnych w obrębie MOP w oparciu o normę CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016:03 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie;
14) Zieleń;
15) sieć wodociągowa zasilająca obiekty MOP-ów na cele socjalno – bytowe
16) Monitoring wizyjny MOP-ów
17) Miejsce na kolumnę alarmową z doprowadzeniem kanalizacji teletechnicznej.
Równocześnie zgodnie z Projektem wykonawczym teren MOP został przygotowany w ramach ww. zadania w zakresie wykonania: robót ziemnych makroniwelacji, odwodnienia i doprowadzenia instalacji niezbędnych do ich funkcjonowania (przyłącza dla energii elektrycznej, wody, oświetlenia, odprowadzenia ścieków itp.)
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2410R.4.2019
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia 27 miesięcy (łącznie) w tym:
15 miesięcy (maksymalnie) – okres projektowania wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację Robót.
12 miesięcy - okres realizacji Robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 250 000,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %= 60 pkt
Gwarancja jakości – 16 % = 16 pkt
Doświadczenie Projektanta Robót Drogowych – 12 % = 12 pkt
Doświadczenie Projektanta Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej – 12 % = 12 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 10.07.2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska- w sprawach proceduralnych;
Zbigniew Filipowski, Marta Januszewska - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2019-08-06 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 06/08/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LH Engineering Sp. z o.o., z siedzibą: 28-366 Małogoszcz, ul. Warszawska 110
Cena: 23.287.925,79PLN
Data udzielenia zamówienia: 02.12.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 23.287.925,79PLN
Oferta z najwyższa ceną: 39.261.480,30PLN
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj