Liczba gości: 2612
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice

Uwaga
TOM III SIWZ z załącznikami oraz TOM IV SIWZ w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze
ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.51.2018: adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free
commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Anną Mazurek, tel.: +48 22 209 24 50
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.51.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 21 miesięcy od daty podpisania Umowy z zachowaniem terminów pośrednich właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) wykonanie projektu budowalnego oraz złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 5 miesięcy od podpisania Umowy kompletnego wniosku o ZRID. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy.
2) wykonanie projektu wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID – 12 miesięcy od podpisania Umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy.
3) wykonanie w terminie 16 miesięcy od podpisania Umowy
Wymagania Minimalnej Ilości Wykonania o wartości nie mniejszej niż 30 % kwoty określonej w §5 ust. 1 Umowy zgodnie z załącznikiem nr 2 Umowy.
4) realizacja Robót wraz z dokumentacją powykonawczą oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – 9 miesięcy od uzyskania decyzji ZRID. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresu zimowego pomiędzy 15 grudnia a 15 marca.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27,
e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-10-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 714 do dnia 19.09.2018 r., do godz. 11:30
Zmiana terminu składania ofert - Zmiana SIWZ nr 1
Zmiana terminu składania ofert - Zmiana SIWZ nr 2
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na swojej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art. 11 ust. 7d ustawy Pzp.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 46 600 000,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 30.10.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 46 600 000,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 46 600 000,00 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj