Liczba gości: 2149
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-13
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: CZWARTA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.35.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Doświadczenie personelu – 20% = 20 pkt
Termin realizacji – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62, e-mail; schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-08-07 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert tj. 645 689,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 1 429 506,00 zł brutto.

Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty co ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 1 429 506,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 776 120,00 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj