Liczba gości: 75065
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.42.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 28 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena– 60%
b) zespół projektowy – 18%
c) zespół środowiskowy - 10%
d) ilość spotkań ze społeczeństwem - 6%
e) ilość wizji lokalnych – 6%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego
SIWZ TOM III OPZ - Materiały wyjściowe są zamieszczone na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.42.2017:
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Pawłem Jaskowskim, tel.: +48 22 209 24 34.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62, e-mail; schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-09-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., 80-253 Gdańsk, ul. Zabytkowa 2
Cena: 3 323 460,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.11.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 1 689 774,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 6 485 604,02 zł brutto
drukuj