Liczba gości: 1543
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu przepustu w m. Chmielewo, w km 156+942 drogi krajowej nr 62
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu przepustu w m. Chmielewo, w km 156+942 drogi krajowej nr 62
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.88.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 31.08.2016 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji jakości – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach dotyczących procedury p. Małgorzata Bakuła, tel +48 22 209 24 63, fax. +48 22 810 03 27;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Adam Wiącek - tel. +48 22 209 23 29.
Termin składania ofert: 2015-11-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714 do dnia 16.11.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMOST Sp. z o.o., ul. Kolejowa 30,
07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie
Cena: 127 048,96 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 18.12.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8 ofert
Oferta z najniższą ceną: 127 048,96 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 368 774,17 zł brutto
drukuj