Stan przygotowania inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim

Pięć inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim znajduje się obecnie na różnym etapie przygotowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Są to: S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk, obwodnice Olsztyna i Dywit, Pisza, Gąsek oraz Szczytna. Z kolei dla STEŚ obwodnicy Jegłownika trwa ocena złożonych ofert.  Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowaliśmy ogłoszenie o przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji środowiskowej dla ok. 90-kilometrowej trasy S5 między Ostródą a Grudziądzem. S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk 

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla tej inwestycji złożyliśmy w grudniu 2020 r. We wniosku o wydanie tej decyzji zarekomendowaliśmy do realizacji wariant B, który uzyskał w analizie wielokryterialnej najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga w rekomendowanym GDDKiA wariancie przebiega na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości ok. 77,5 km. 

GDDKiA 

 

Co zawiera wniosek o DŚU? 

Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko. W tym opracowaniu dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania drogi ekspresowej S16 na jakość wód i powietrza oraz w zakresie hałasu, a  także zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały w raporcie proponowane rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp.GDDKiA 

 

Na podstawie tego raportu prowadzona jest aktualnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie ocena oddziaływania na środowisko. DŚU jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji środowiskowej oznacza możliwość realizacji drogi w przebiegu wnioskowanym przez inwestora, przy zachowaniu uwarunkowań w zakresie oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, a następnie eksploatacji. Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu DŚU, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego realizowanego jako II etap rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczGDDKiA no-środowiskowego (STEŚ-R etap II). Projekt techniczny zawiera rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, granice terenu zajmowanego pod inwestycję oraz przedmiary robót i kosztorysy dla kluczowych  elementów przedsięwzięcia. Na II etapie STEŚ-R wykonywane są także badania geologiczne dla wskazanego w DŚU przebiegu trasy.   

Temat przygotowania budowy S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk wielokrotnie poruszaliśmy na naszej stronie internetowej: 

Spotkania informacyjne w sprawie budowy S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk 

Stanowisko GDDKiA w sprawie budowy S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk 

Mazurska Debata Drogowa - konstruktywny dialog wszystkich zainteresowanych 

Mazurska Debata Drogowa o S16 

Mazurska Debata Drogowa - publikujemy pytania i odpowiedzi 

Kolejny etap prac nad S16 za nami 

Złożyliśmy wniosek o decyzję środowiskową dla S16 Mrągowo - Orzysz – Ełk 

S16 Mrągowo - Ełk. Przypominamy najważniejsze fakty 

 

S5 Ostróda - Nowe Marzy 

W maju bieżącego roku zatwierdzone zostały dwa Programy Inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5, który połączy S7 z autostradą A1. Pierwszy Program obejmuje odcinek Wirwajdy - granica woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Drugi, od granicy tych województw do autostrady A1 w okolicy Grudziądza. Dzięki temu 22 czerwca br. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowaliśmy ogłoszenie o przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji środowiskowej dla całej ok. 90-kilometrowej trasy. Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia i warunków udziału w przetargu. 

 

Studium korytarzowe GDDKiA 

GDDKiA W ubiegłym roku zakończyliśmy prace nad Studium korytarzowym dla tej drogi, które jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, czyli STEŚ. 7 października 2020 r. rozmawialiśmy z przedstawicielami wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, przez których obszary przechodzą wskazane korytarze. Wówczas opublikowaliśmy również Streszczenie Studium Korytarzowe dla S5 Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1). Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich m.in. przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac wskazaliśmy dwa o szerokości kilku kilometrów każdy. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo - Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy. W woj. kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta. Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ, zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji środowiskowych, co zostanie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, zebraniem informacji od obywateli i przedstawicieli samorządów oraz przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOŚ w Olsztynie dla przebiegu drogi w województwie warmińsko-mazurskim i RDOŚ w Bydgoszczy – w województwie kujawsko-pomorskim).  

 

Planowane terminy i zakres inwestycji  

Szacowany czas przewidziany na prace przygotowawcze, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, to lata 2021 - 2028. Orientacyjny koszt tych prac wyniesie około 33 mln zł, natomiast koszt projektu i budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł. Przewidujemy, że zakończenie budowy nastąpi w roku 2032. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, dodatkowych jezdni serwisowych, węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie i oświetlenie drogi, elementy obsługi ruchu pieszego i rowerowego oraz urządzenia BRD i zarządzania ruchem. Prace przewidują również zagospodarowanie zieleni, przebudowę dróg innych kategorii i przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją. W ramach zadania zbudowane zostaną także Obwody Utrzymania Drogi i Miejsca Obsługi Podróżnych, których liczba i lokalizacja zostanie ustalona po opracowaniu STEŚ. 

 

Na temat Studium korytarzowego drogi ekspresowej S5 Ostróda - Nowe Marzy pisaliśmy wielokrotnie na naszej stronie internetowej: 

Tworzymy kompleksowy ciąg dróg ekspresowych w północnej Polsce 

S5 będzie kompletna 

Pierwszy krok do połączenia Ostródy z Wrocławiem ekspresową S5. Studium korytarzowe kompletne 

Zielone światło dla S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem 

  

Program budowy 100 obwodnic 

Na Warmii i Mazurach w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic przygotowywanych jest pięć inwestycji. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Obwodnica Smolajn jest już w budowie, natomiast dla pozostałych czterech zadań przygotowujemy dokumentację projektową. Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 uzyskałaGDDKiA  26 października 2020 r. decyzję środowiskową. Obecnie sporządzany jest STEŚ-R etap II. Badania geologiczne zostały już wykonane, a w opracowaniu jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. Kompletna dokumentacja STEŚ-R etap II zostanie przekazana do odbioru do końca lipca 2021 r.  Przetarg na roboty będziemy gotowi ogłosić na początku 2022 r.  Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku podpisaliśmy umowy na wykonanie dokumentacji obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza. Dla obwodnicy Olsztyna i Dywit zakres zamówienia obejmuje wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, natomiast dla obwodnic Szczytna i Pisza - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej. 

 

Szczegółowo na temat stanu przygotowania obwodnic pisaliśmy tutaj: 

Realizacja inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic na Warmii i Mazurach 

Rozpoczęły się pierwsze prace na budowie obwodnicy Smolajn 

Wybraliśmy wykonawców dokumentacji projektowej obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza 

Ruszają prace nad dokumentacją projektową obwodnic Olsztyna i Dywit oraz Pisza 

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Szczytna podpisana 

 

Inne zadania w przygotowaniu 

Przedstawione powyżej zadania nie są jedynymi, które przygotowujemy do realizacji. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej znajdują się również zadania w zakresie modernizacji istniejącej sieci drogowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostosowanie nośności nawierzchni do 11,5 tony na oś. 

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 

Inwestycja polega na rozbudowie siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 o łącznej długości 59,1 km. Celem inwestycji jest dostosowanie nawierzchni drogi do nośności 11,5 t/oś oraz poprawa bezpieczeństwa. Przygotowujemy projekty budowlane i wykonawcze dla następujących odcinków: 

  • drogowe przejście graniczne Gołdap - początek obwodnicy Gołdapi, 

  • Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka, 

  • Olecko - Gąski, 

  • Gąski - Ełk, 

  • Ełk - Nowa Wieś Ełcka, 

  • Nowa Wieś Ełcka - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. 

Pozostałe odcinki dróg przygotowywane do rozbudowy 

30 kwietnia 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na dokumentację projektową trzech odcinków drogi krajowej nr 22: Fiszewo - Jegłownik, obwodnica Jegłownika i Jegłownik - Elbląg. W przypadku obwodnicy Jegłownika przedmiotem zamówienia jest STEŚ. Dla pozostałych dwóch odcinków ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych. Chęć wykonania dokumentacji zgłosiło czterech wykonawców. Aktualnie trwa sprawdzanie złożonych ofert - weryfikujemy doświadczenie zgłoszonego w ofertach personelu.  

Inwestycja będzie polegała na budowie drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1 (czyli naprzemiennie dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden w przeciwnym). Droga na odcinkach Fiszewo - Jegłownik i Jegłownik - Elbląg na przeważającej długości będzie biegła wzdłuż korpusu istniejącej DK22, stanowiącego wał przeciwpowodziowy. W przypadku obwodnicy Jegłownika, na podstawie dokumentacji STEŚ, wybrany zostanie wariant przebiegu obwodnicy. 

Przygotowujemy również dokumentację projektową dla rozbudowy drogi krajowej nr 51 w Dobrym Mieście oraz rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki - granica woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.  

 

Przebudowa skrzyżowań na ronda 

W celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia płynności ruchu przygotowujemy przebudowę trzech skrzyżowań na ronda. Są to skrzyżowania: obwodnicy Olecka (DK65) z drogą wojewódzką nr 655, drogi krajowej nr 51 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Dywity oraz drogi krajowej nr 15 z drogami powiatową i gminną w rejonie miejscowości Rożental. Dla rond w Olecku i Rożentalu przygotowywane są obecnie projekty budowlane i wykonawcze, natomiast dla ronda koło Dywit sprawdzamy oferty złożone w przetargu na budowę. 

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!  
  

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl. 

  

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram