Liczba gości: 1467
Data wszczęcia postępowania: 2015-04-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu części jezdnej mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Szelków w km 77+443 drogi krajowej nr 61
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu części jezdnej mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Szelków w km 77+443 drogi krajowej nr 61
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.241.27.2015
Termin realizacji: 120 dni od dnia zawarcia Umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Okres gwarancji jakości – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Joanna Gomoradzka, pokój 714, tel +48 22 209 24 63, fax. +48 22 810 03 27;
- w sprawach merytorycznych p. Adam Wiącek - tel. +48 22 209 23 29
Termin składania ofert: 2015-05-15 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714
do dnia 15-05- 2015r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MAZOWIECKIE MOSTY Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Maz., ul. Przemysłowa 13
Cena: 483.093,45 zł.
Data udzielenia zamówienia: 21-07-2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 483.093,45 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 644.744,23 zł.
drukuj