Liczba gości: 776
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi DS.-9. Przejazd pod obiektem PG-23A w km 292+370”
Opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa drogi DS.-9. Przejazd pod obiektem PG-23A w km 292+370”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.16.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia nie był dłuższy niż 17 tygodni, licząc od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.
Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 tygodni, licząc od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych - zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Termin realizacji - 20 % = 20 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 16.12.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska – w sprawach proceduralnych
Maciej Monczak – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2021-01-20 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 20/01/2021 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj